Постоянните комисии към ОбС обсъждат нова наредба за символите, почетните знаци и отличията на Плевен

Мисия

22-06-2017, 15:09

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Председателят на Общинския съвет уважи 120-ата годишнина на читалището в село Пелишат

Постоянните комисии към Общинския съвет заседават днес и утре

Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават на 25 и 26 май

Председателят на Общинския съвет се срещна с директора на галерия Дарение "Колекция Светлин Русев”

Постоянните комисии към Общинския съвет заседават в понеделник и вторник

Мартин Митев проведе среща с председателя на Българска Асоциация "Диабет"

Мартин Митев: Първите безхартиени заседания в Общински съвет - Плевен вече са факт

Мартин Митев отправи специални благодарности към "Рицари без броня"

Мартин Митев: Плевен, това сме всички ние, нашият дух, нашите мечти и нашите надежди!

Мартин Митев: Хубаво е Плевен да има своето ежегодно кулинарно състезание

Заседанията са насрочени в два поредни дни - 26 и 27 юни

Всички постоянни комисии към Общински съвет - Плевен ще обсъждат следващата седмица предложението за приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен. Вносител на предложението на предстоящата сесия е Постоянната комисия по култура, вероизповедания и международна дейност към Общински съвет - Плевен с председател Петя Василева. Проектът за нормативен документ беше обсъден на разширено заседание на Комисията, след което съгласно изискванията на Закона за нормативните актове - публикуван за обществено обсъждане и на страницата на Общински съвет - Плевен в регламентирания 30-дневен срок.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Плевен са насрочени в два поредни дни - 26 и 27 юни /понеделник и вторник/. Проектът за дневен ред, предложенията и преписките, които ще бъдат обсъждани, са публикувани на страницата на местния парламент, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“.

26 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в стая 70 на Община Плевен по 11 точки. Съветниците ще разгледат предложение за изменение и допълнение на два нормативни акта на Общинския съвет - на Наредба № 4 за рекламната дейност на територията на Община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Общината. Ще бъде обсъдено и предложение за преобразуване на Общинското предприятие „Център за градска мобилност“ - гр. Плевен в „Център за градска мобилност“ ЕАД. Част от дневния ред на комисията са още предложение за отмяна решение на местния парламент от 22 декември 2016 г.; за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ част от третия етаж в сградата на ул."Васил Левски"№144; обсъждане на обобщен отчет по изпълнение на решенията на местния парламент за периода 28 април 2016 - 30 юни 2016 г, мандат 2015 -2019 г.; др.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, дневният ред е в 9 точки. Комисията ще обсъди актуализация на стратегическата шумова карта на Плевен и поредица от предложения, касаещи подробни устройствени планове.  

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира в 16,00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред включва 10 точки - предложение за продажба на общински недвижим имот в с. Буковлък, за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в сградата на Автогара Плевен, предложение за сключване на предварителен договор  за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти, др.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията този месец е от 6 точки. Една от тях е предложение за сформиране на временна комисия за установяване на нуждите от сграден фонд на читалищата на община Плевен. Съветниците ще се запознаят и с писмо от читалище „Съгласие“, както и с отговор от кмета на Общината относно сградата на читалището. 

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е от 9 точки. Пред Комисията ще бъде представено предложението за изменение и допълнение на Наредба № 4 за рекламната дейност на територията на Община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Общината. Членовете й ще обсъдят и преобразуване на Общинското предприятие „Център за градска мобилност“ - гр. Плевен в „Център за градска мобилност“ ЕАД. Сред останалите точки в дневния ред са предложение за сключване на договор за кредитна линия от „Инжстрой“ ЕООД, за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД върху сгради в жк „Сторгозия“ и жк „Дружба“, др.

27 ЮНИ /ВТОРНИК/

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по две точки.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,00 ч. в Заседателната зала също по дневен ред в две точки.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски ще заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 11 точки. Дневният ред включва предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ част от третия етаж в сградата на ул."Васил Левски"№144. Ще бъдат обсъдени и предложения за учредяване право на строеж по плана на с. Ясен, за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост в сградата на Автогара Плевен, др.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е от 4 точки. Комисията ще се запознае със становище на кмета на Общината във връзка с писмо за таксите за сключване на граждански брак, ще разгледа молба за отпускане на финансова помощ и предложение от детска градина „Лилия“ - с.Брестовец за отваряне на още една група и включване на детската градина в списъка със защитени детски градини. 

Този месец на заседание се събира и Комисията за подпомагане на двойки и лица с репродуктивни проблеми. Комисията се заседава от 17,30 ч. и предстои да разгледа 10 молби.

Веднага след това - от 18,00 часа, заседава и ПК „Здравеопазване и социална политика“. Дневният ред включва 4 точки, една от тях е възражение от медицински сестри и детегледачки в детски ясли срещу заповед за работа на яслите без прекъсване през летния период. Медицинските сестри и детегледачки заявяват категоричното си желание детските ясли да прекратяват работа с деца през месеците юли - август на ротационен принцип както в предходни години.