Постоянните комисии към Общинския съвет заседават в понеделник и вторник

Две от тях обсъждат отчетите за 2016 г. на общинските фирми

През април постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават в два поредни дни - на 24 и 25 април /понеделник и вторник/. Съвместно заседание този месец ще проведат две от комисиите - ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по “Бюджет и финансова политика”. Първа точка в дневния им ред е разглеждане на годишните отчети и баланси за 2016 година на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на община Плевен от търговските дружества за 2016 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за  2017-та.

Проектите за дневен ред на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на страницата на Общински съвет - Плевен / http://obs.pleven.bg/.

24 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в стая 70 на Община Плевен по дневен ред от 6 точки. Две от тях са предложение за Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Плевен /2017-2018/ и предложение за увеличаване капитала на „Тибор” чрез непарична вноска.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 15,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на комисията е от 3 точки - разглеждане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Плевен /2017-2018/, обсъждане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие съгласно Общинската стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Плевен /2017-2018/, други.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала с дневен ред от 5 точки. Комисията ще се запознае с предложение за възлагане кмета на Община Плевен да представлява Общината в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Плевен, за определяне места за разполагане на скулптурите от Международния симпозиум по скулптура „Плевен 2017”, предложения за подробни устройствени планове.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията включва 4 точки - обсъждане на доклад за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен през 2016 г., докладна записка от директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Търнене относно предложение за преобразуване на учебното заведение в Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Търнене, др.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева се събира от 18,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е само в две точки - определяне места за разполагане на скулптурите от Международния симпозиум по скулптура „Плевен 2017” и предложение от Национално сдружение на сватбените услуги и агенти - Плевен и Национална сватбена асоциация - Плевен относно таксите за сключване на граждански брак, определени с Наредба №17.

25 АПРИЛ /ВТОРНИК/

Съвместното заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев и ПК по “Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков е насрочено от 17,00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред е от 15 точки, като част от тях касаят предложения за продажба на общински недвижими имоти, за прекратяване на съсобственост и за отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Калин Поповски заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред е от 6 точки - предложение за План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 г., за промяна в състава на Обществения съвет по социално подпомагане, предложение за Стратегия за развитие на профилактиката и лечението на гръбначните изкривявания в детско-юношеска възраст в „МЦРСМ І-Плевен”, др.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки.