Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават на 25 и 26 май

Старейшините заседават на 30 май

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен се събират за заседания идната седмица - на 25 и 26 май /четвъртък и петък/.  Това информират от пресцентъра на местния парламент.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава на 25 май от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по дневен ред от 16 точки. Комисията ще разгледа поредица от предложения, касаещи подробни устройствени планове, предложение за промяна границите на общински поземлени имоти в землището на с.Радишево, ще обсъди и предложение за промяна на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година.  

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава същия ден от 15,00 ч. в Заседателната зала по 6 точки. Дневният ред включва: предложения за продажба на общински недвижим имот, отреден за жилищно строителство по плана на с.Буковлък; предложение за продажба на незастроен поземлен имот - частна общинска собственост в Западната индустриална зона на Плевен; предложение за безвъзмездно право на ползване на общински имот от „Съюз на пенсионерите - 2004“; др.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 15,40 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъди схема за разполагане на спортна площадка за фитнес на открито в кварталната градинка на ул.„Христо Ясенов“ в Плевен. Предложението идва от Международната академия за детско-юношески туризъм и краеведство – Плевен.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира в 16,00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред включва 17 точки. Комисията ще се запознае с финансовите резултати за първото тримесечие на общинските фирми „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, „ДКЦ II Плевен“ ЕООД, “ДКЦ III Плевен“ ЕООД, „Дентален център I Плевен“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД; предложения за изпълнение на задължения по договори, касаещи проекти, изпълнявани от Община Плевен; отдаване под наем на 9 билборда; становище относно предложение на Националното сдружение на сватбените услуги и агенти - гр. Плевен и Националната сватбена асоциация относно таксите за сключване на граждански брак, определени с Наредба №17; др. 

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията този месец е от 6 точки. Съветниците ще се запознаят с уведомление от читалище „Ракитин - 1969“ - гр.Плевен, молби и писмо от читалище „Съгласие 1869“ - гр. Плевен, ще обсъдят и предложение за Програма за закрила на детето в Община Плевен за 2017 г.

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава на 26 май от 16,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Част от предложенията касаят изпълнение на задължения по проекти, изпълнявани от Община Плевен /проект за осигуряване на устойчива градска среда, за интегриран градски транспорт на Плевен, за ремонта на ДФСГ „Интелект“ - гр.Плевен, др./

ПК „Здравеопазване и социална политика“ се събира същия ден в 16,30 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред на Комисията включва 9 точки - разглеждане на заявления за финансово подпомагане, на молба за финансово подпомагане с 600 лв. на семейство - инвалиди от с.Бохот, предложения за увеличаване капацитета на два от социалните центрове в Плевен - Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца, претърпели насилие и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е от 11 точки. Пред Комисията ще бъдат представени отчетите за финансовите резултати за първото тримесечие на общинските фирми - „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, „ДКЦ II - Плевен“ ЕООД, “ДКЦ III Плевен“ ЕООД, „Дентален център I Плевен“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД