Общински съвет - Плевен заседава на 29 април по дневен ред от 42 предложения

Съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки

Общински съвет - Плевен, се събира за заседание на 29 април /четвъртък/, от 9,00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки. Заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС - https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред на априлската сесия включва 42 предложения, като първа точка е полагане на клетва от двама нови общински съветници. Съгласно решения на Общинска избирателна комисия - Плевен, Венцислав Крамолински и Милчо Илиев влизат в местния парламент на мястото на избраните за народни представители съответно Илиян Йончев от групата на „БСП за България“ и Албена Върбанова от групата на „МК "Демократична България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)". Тези обстоятелства налагат и промени в поименния състав на постоянните комисии, в които членуват двамата съветници с прекратени пълномощия.

Работата на Общинския съвет ще продължи с обсъждане на промени в две от действащите общински наредби - Наредба №17/ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства. На априлската сесия влиза за обсъждане и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Общината за 2021 г. Документът е изготвен в изпълнение на Закона за народните читалища въз основа на направените писмени предложения от читалищата в общината. На територията на община Плевен функционират общо 36 читалища с обща субсидирана численост за годината от 106 бройки.

Общински съвет - Плевен ще разгледа този месец два доклада - Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014 - 2020 г.) през 2020 г. и изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в общината /2019-2021 г./ за миналата година. Отчети на командировъчните си разходи внасят кметът на Община Плевен Георг Спартански и председателят на Общинския съвет Мартин Митев за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.

Две поредни точки в дневния ред за април касаят мерки в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемията. Ще бъде разгледано предложение за освобождаване от задължения за наемни вноски на наемателите на имоти - общинска собственост, управлявани от ОП „Жилфонд“ и Общинското предприятие „Център за градска мобилност“, както и на обекти - собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка. За обсъждане влиза и изготвеното от Временната комисия към местния парламент предложение за освобождаване частично на физически и юридически лица от задължения за заплащане на местни такси за определен период от време.

Този месец дневният ред включва и отложените от заседанието през м. февруари предложения за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските фирми. Конкурсите са за: „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД, Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, ДКЦ ІІ - Плевен“ ЕООД и „ДКЦ ІІІ - Плевен“ ЕООД.

Общински съвет - Плевен ще разгледа още: Предложение за намаляване числеността на персонала на Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост; Преобразуване на Основно училище „Васил Левски“, с. Беглеж в Обединено училище „Васил Левски“, с. Беглеж; Предложение за извършване промени в предназначението на отделните видове общински жилища; Определяне на общински спортен обект, който е предвиден за отдаване под наем през 2021 г. за срок от една година, без провеждане на търг или конкурс, и посочването му в списъка по чл.104, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта; Предложение за продажба на масивна триетажна вилна сграда в парк „Кайлъка“, чрез публичен търг; др.