Общински съвет - Плевен прие годишния отчет за управлението на общинската собственост

Отчетът бе представен на днешното заседание

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. бе представен на днешното заседание на Общински съвет - Плевен. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ежегодно кметът на Общината изготвя и предоставя на Общинския съвет информация за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост. Сделките по управление и разпореждане с общински имоти се осъществява след решение на Общинския съвет, по ред посочен в цитираните по-горе два нормативни документа.

От справката за приходите от управлението на общински имоти става ясно, че през изминалата една година общинското предприятие "Жилфонд" е реализирало приходи в размер на 1 226 809 лв., при план 1 374 000 лв. Това е с 11 % по-малко от предвидения план или с 14% по-малко реализирани приходи от предходната година. В т.ч. от жилищни наеми - 506 560 лв., нежилищни наеми – 364 702 лв., наеми на терени - 241 715 лв. Постъпленията от такса за поставяне на хладилни витрини са 1 734 лв., от такса за разполагане на летни градини - 51 083 лв. Приходите от административни такси за периода са 9 060 лв., от неустойки - 2 259 лв.

През 2020 г. реализираните приходи от дейност на ОП "Център за градска мобилност" са 1 187 747 лв. при план 1 400 000 лв., което е с 23 % по-малко реализирани приходи от предходната година. Приходите от Автогарата са 325 340 лв. /при план 450 000 лв./, приходите от паркинги и синя зона - 662 624 /при план 740 000 лв./. Приходите от други наематели са съответно 99 390 лв. /при план 100 000 лв./, приходи от санкции - 100 249 лв. /при план 110 000 лв./

Справката за ОП "Управление на общински земи и гори" показва реализирани приходи от дейност за година 1 669 621 лв. с ДДС, при план 1 600 000 лв. Предприятието е преизпълнило плана с 4 % и има 13% по-висок ръст от предходната година.

ОП "Акварел" е реализирала приходи в размер на 156 352,69 лв. при план 216 700 лв. Това включва: приходи от РИЕ и РИН - 109 836,69 лв., от „Зала на смеха" - 960,00 лв., и приходи от „Зоопарка" - 45 556 лв.

В отдел „Местно икономическо развитие и защита на потребителя“ през 2020 г. са реализирани приходи от наеми на нежилищни имоти, право на поставяне на преместваеми обекти - павилиони и наеми от язовири в кметствата на Общината от всички действащи до настоящия момент договори в размер на 46 053,48 лв. с ДДС, при план 53 000 лв. Посочените в отчета приходи от концесии са 70 582 лв., при план 85 000 лв., като тази сума включва 27 461,72 лв. от концесионни договори, сключени от Община Плевен и 43120 лв. от концесии на Министерството на енергетиката.

Относно разпореждането с общински имоти в отчета се посочва, че през 2020 г. от отдел "Управление и разпореждане с общинската собственост" са организирани 10 публични търга за продажба на 11 общински недвижими имоти. Реализирани са шест сделки за продажба на общински недвижими имоти на обща стойност 389 676,75 лв. с ДДС, сключени са окончателни договори за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлени имоти за изграждане на 14 бр. гаражи с доплащане на обща стойност 5 614,16 лв. От предложените за продажба чрез търг общински имоти 5 имота с първоначална обща цена 1 354 050 лв. не са продадени поради липсата на кандидати.

От разпореждането с общински недвижими имоти през 2020 г. в отдел "Управление и разпореждане с общинската собственост" са реализирани приходи в размер на 740 505 лв. при план 1 370 000 лв., което представлява 46% по-малко от предвидения план и 74% по-малко реализирани приходи спрямо предходната година.

Обобщено към 31.12.2020 г. в актовите книги за общинска собственост са записани и се съхраняват досиетата на 13 467 акта за общински имоти. От тях действащи са 9 695 бр., като през отчетния период са съставени 158 акта за общинска собственост. В процес на преактуване са всички имоти на територията на общината, за които е влязла в сила Кадастрална карта.