Общински съвет - Плевен заседава по 29 предложения днес

Съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки

Общински съвет - Плевен се събира днес за заседание в Конферентната зала на сграда "Гена Димитрова". С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки. Желаещите да проследят работата на местния парламент имат възможност да го направят на интернет страницата на ОбС - https://obs.pleven.bg/, където сесията ще се излъчва на живо.

Предварителният дневен ред на мартенското заседание включва 29 предложения, три от тях касаят общински наредби. Първа точка е преразглеждане на решение от м. февруари тази година относно приемане на нова Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Върху решението е наложено вето от кмета на Общината с мотив за незаконосъобразност и нецелесъобразност на същото. Съветниците ще обсъдят и предложени промени в Наредба №2 за опазване на околната среда в общината и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.

Ще бъде преразгледано Решение №461, с което е приет сборният бюджет на Общината за 2021 год. Преразглеждането касае средствата в група „Физическа култура и спорт”. Аритметичният сбор на приетите за финансиране мероприятия и клубове през годината е 448 600 лв. и на практика надвишава с 8 600 лв. общия бюджет за спорт.

Предложение за разпределение на средствата за подпомагане на младежките инициативи и включването им в Календар за младежките дейности на Община Плевен през 2021 г. е под номер 5 в предварителния дневен ред на заседанието. Веднага след това ще бъде представен и анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината.

Общински съвет - Плевен предстои да вземе решение и по предложение за прекратяване членството на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав“. Общината е член на Сдружението от 2013 г. съгласно решение на местния парламент. От началото на участието й до края на календарната 2020 г. под формата на членски внос на Сдружението са изплатени 49120,63 лв. В същото време през последните години участието на Плевен в организацията е сведено до формално присъствие на събрания, без реална практическа полза за решаване на конкретни проблеми в общината.

Дневният ред на мартенското заседание включва още: Предложение за утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за текущата година; Отчет по Програмата за качеството на атмосферния въздух в гр. Плевен; Предложение по трансграничен проект на територията на парк - музей „Гривица“; др.