Местният парламент заседава по 32 точки в четвъртък, обсъжда промени в Общинската транспортна схема

Мисия

26-07-2017, 10:08

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Общинският съвет на Плевен заседава извънредно днес

Общинският съвет заседава извънредно

Общинският съвет прие решения за отдаване под наем на помещения в Автогара - Плевен

Общинският съвет отложи гласуването на новата Наредба №11 за заседанието си през юли

Общинският съвет подкрепи детски празник в Плевен

Мартин Митев: Не приемам упреците, отправени към мен от кмета

Мартин Митев поздрави колектива на Галерия Дарение "Колекция Светлин Русев” за 33-ия й рожден ден

Георг Спартански: Нечисти финансови желания стоят зад искането за преобразуване на Центъра за градска мобилност

Мартин Митев: Над 17 000 души в област Плевен са с диагноза диабет

Мартин Митев: Първите безхартиени заседания в Общински съвет - Плевен вече са факт

Мартин Митев: На този ден благодарим на всички, които пазят живо пламъчето на българщината!

Мартин Митев: Без "Хемус" Плевен ще си остане на нивото, на което е в момента

Мартин Митев отправи специални благодарности към "Рицари без броня"

Първа точка в дневния ред е полагане на клетва от нов общински съветник

По предварителен дневен ред от 32 точки заседава през юли Общинският съвет на Плевен. Сесията е на 27-ми, четвъртък, от 09,00 часа в сграда „Гена Димитрова“, напомнят от пресцентъра на местния парламент.

Първа точка в дневния ред е полагане на клетва от нов общински съветник. Това е Шенсес Яшаров Азизов, който влиза в състава на местния парламент на мястото на Методи Петков. Правомощията на Методи Петков като съветник бяха предсрочно прекратени с решение на  ОИК - Плевен.

Общинските съветници предстои да гласуват промени в състава на някои от постоянните комисии. Във връзка с прекратяване пълномощията на общинския съветник Калин Поповски, поради избора му за народен представител и положена клетва от новообявения общински съветник, проф. Начко Тоцев е необходимо да бъде попълнен състава на ПК по „Здравеопазване и социална политика", ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" и състава на Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен.

На сесията ще бъде представен и отчет за изпълнението на решенията от №171/28.04.2016 г. до № 258/30.06.2016 г., на Общински съвет - Плевен, мандат 2015-2019 година.

Предложения по общински наредби

Част от дневния ред на тази сесия са две предложения по общински наредби. Първото е за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общината. И второто - за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини в община Плевен.

В предложението за промени на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общината е посочено, че съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищното образование се дава възможност организацията на предучилищното образование, освен в целодневна и полудневна форма, да бъде и почасово. Това, което се предлага, е създаване на нов раздел „Организация на предучилищното образование“ към общинската наредба, в който се посочва, че предучилищното образование в детските градини в общината може да се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация. Целодневната организация ще осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден в рамките на учебната година /от 15 септември до 14 септември включително на следващата календарна година/. Полудневната организация ще бъде за 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. За почасовата организация е записано, че ще се провежда за 3 последователни астрономически часа на ден, като началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня ще се определят с Правилника за дейността на детската градина или училището. Самостоятелната организация пък ще се прилага съгласно разпоредбите на чл.18 от Наредба № 5/2016 г. за предучилищното образование. За ползване на детски градини при целодневна, полудневна или почасова организация, родителите / настойниците се предвижда да заплащат месечни такси, регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. За самостоятелната организация на предучилищно образование не се предвижда месечна такса, става ясно от предложените промени, по които предстои да се произнесе Общинският съвет.

В предложението за нова Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини в община Плевен /т.6/ се посочва, че допълнителните дейности ще бъдат за деца от 3 до 7 години. В Глава първа - „Организация на почасови дейности в детските градини“ на предложения нормативен документ е записано, че тези почасови дейности ще се осъществяват през учебната година в рамките на работната седмица във времето от 19.00 часа до 21.00 ч. при наличие на минимален брой от 10 деца, записани предварително и за които е заплатена съответната такса за услугата. Почасовата дейност като допълнителна услуга ще се заплаща извън регламентираната месечна такса за ползване на детска градина, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Организацията на съботно-неделните дейности в детските градини е разписана в Раздел втори на предложения нормативен документ. Там се посочва, че в детските градини може да се организират съботно-неделни дейности срещу заплащане като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите / настойниците. Организацията на тази дейност ще се осъществява в разновъзрастова група при наличие на минимален брой от 10 деца, които са записани и за които е заплатена съответната такса за услугата. В една група могат да се запишат не повече от 23 деца. Ако децата са повече от 23, ще се сформира втора група. Услугата ще се предлага в рамките на 4 астрономически часа на ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. без осигуряване на храна. Съботно-неделни услуги няма да се извършват, ако съвпадат с официалните празници в страната.

Общински съвет - Плевен ще обсъди предложение за промяна и на Общинската транспортна схема. В проекта за решение е записано утвърждаване на празнични и делнични маршрутни разписания за тролейбусния транспорт в Плевен, които да влязат в сила от началото на месец септември. След 7-8 месечна работа по новата транспортна схема и включените в нея нови тролейбусни разписания са установени пропуски, които засягат комфорта и качеството на предлаганата транспортна услуга. Целта на предлаганите промени е тези пропуски да бъдат отстранени.

Част от дневни ред за юлската сесия са още предложение за продажба на масивна триетажна сграда в парк „Кайлъка”; за отдаване под наем на недвижими имот - публична общинска собственост; одобряване на схема за разполагане на рекламни двустранни транспаранти по ул. „Дойран” /от Спортно-информационен център до ДКЦ І-Плевен/; др.