Преподаватели от ЮЗУ изследваха мегалитни паметници в Северозападна България

Екипът е на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури

Екипът на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури към ЮЗУ "Неофит Рилски" проведе теренни проучвания на мегалитни паметници в Северозападна България. В изследванията се включиха проф. д.н.к. Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, ас. д-р Антон Генов и докторант Беатрис Владимирова – преподаватели в специалностите „Културология и културен мениджмънт“, „Култура и медии“ и „Култура и културен туризъм“ към Катедрата по културология в Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Основните обекти на проучването бяха Боров камък край едноименното село Боровица, в границите на който е църквата „Св. Троица“ – поредното свидетелство за култовата приемственост между предхристиянските и наследилите ги християнски свети места; Чачин камък и скален комплекс „Гъбите“ край Белоградчик; Скален релеф около изворите край Рабишкото врело;  Стенописите в пещерата Магура. Тези обекти представляват интерес за екипа от изследователи във връзка с паралелите, които биха могли да се направят при анализа на основните принципи, определящи избора на мегалитните образувания за светилища и съпътстващите ги символи и маркери на сакралното пространство в древността.
Скалните светилища в Северозападна България са важна част от картината на мегалитната култура на територията на България. Част от тях са социализирани и през последните години успешно се използват като ресурс за културен туризъм.