РДПБЗН - Плевен напомня мерките за осигуряване на пожарна безопасност през отоплителния сезон

"Бъдете отговорни към себе си, към близиките и домовете си!", апелират от пожарната

С понижението на температурите започна използването на различни по вид отоплителни и нагревателни уреди в помещенията, което доведе до възникването и на първите пожари в жилища на територията на област Плевен. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен загубата на дом, имущество и ценности, води и до застрашаване на човешкия живот.

Поради това от РДПБЗН напомнят изискванията за безопасно отопление:

- Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.
- Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.
- Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
- Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.
- Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.
- Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
- При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
- При използване на газови отоплителни уреди с открито горене, задължително да се осигури приток на свеж въздух;
- Газови отоплителни уреди работещи на пропан бутан и бутилките за пропан бутан да не се разполагат и използват в помещения, пода на които е разположен под нивото на прилежащия терен;
- След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
- Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
- Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
- Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
- По въпроси, касаещи пожарната безопасност, да се  търсят служителите от съответната Районна служба ПБЗН. При пожар се съобщава по най-бързия начин на телефон 112.

Спазването на тези правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате. Бъдете отговорни към себе си, към близиките и домовете си!