38 точки във февруарската сесия на ОбС - Плевен, пак обсъждат закриването на ОУ "Васил Левски"

Внасят предложение относно схема за поставяне на паметник на Емил Димитров

Общински съвет – Плевен ще заседава на 24 февруари /петък/ от 09,00 часа в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред е от 38 точки, информиаха от пресцентъра на местния парламент.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

           1. Предложение относно приемане на Годишен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  - Плевен за 2016 г.

            Внася: Постоянна комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм”

2. Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода от  01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

            Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

3. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2015-2019 г. на Кмета на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

            Внася: Милен Яков  – ВРИД Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен през  2017 г.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен.

            7. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2017 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            8. Предложение относно приемане на Статут на Международен симпозиум по скулптура „ПЛЕВЕН”.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разпределение на средствата, приети с Решение №462/26.01.2017 г. на Общински съвет – Плевен, в група „Физическа култура и спорт” през 2017 г.

            Внася: Постоянна комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм”

            10. Информация относно изпълнение на Решение №437/22.12.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”,

гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно закриване на ОУ „Васил Левски”, гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно откриване на Основно училище „Васил Иванов Кунчев – Левски”, гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            14. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            15. Предложение относно промяна на начина на трайно ползване на имоти, публична общинска собственост.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            16. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.652.674 – УПИ ІІІ-652.674, кв.215а, отреден за обществено обслужващи дейности, ул.”Георги Кочев”№24, град Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            17. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.656.60 – УПИ VІІ-496, кв.537, отреден за жилищно строителство, град Плевен, ул.”Орлица”№6, чрез публичен търг.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – незастроен УПИ ІІІ.66 с площ 740 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени сгради върху него – УПИ VІІ-194, кв.135, град Славяново, Община Плевен.

            Внася: Милен Яков  – ВРИД Кмет на Община Плевен

            20. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен УПИ ІІ с площ 590  кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Румен Славков Янакиев върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-144, кв.22 по плана на с. Къшин, Община Плевен.

            Внася: Милен Яков – ВРИД  Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно предоставяне за управление на Драматично куклен театър „Иван Радоев” – Плевен, недвижим имот, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 56722.657.20.1 на ул.”д-р Г. М. Димитров” №82а, гр. Плевен, актуван с АОС №37030 от  26.08.2011 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            23. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд – Плевен, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „П. Р. Славейков”№21, гр. Плевен, актуван с АОС №41047/22.04.2015 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            24. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Николаево-5”, местност „Липите”, с. Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            25. Предложение относно отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, представляващ язовир, съставляващ имот №000188, с площ 42,589 дка., находящ се в землището на с. Николаево, Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            26. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.663.251.2 с площ 23 кв.м., находяща  се в гр. Плевен, ул.”Драва” №55.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно схема за поставяне на паметник на Емил Димитров на основание чл.57, във връзка с чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            28. Предложение относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод НН и газопровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3228 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            29. Предложение относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод СН 20 кV до поземлен имот 000482 в местността „Станушев геран” в землището на с.Буковлък.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            30. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – Парцеларен план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 666.3, 666.1053 и 666.1054, попадащи в границите на УПИ І в кв. 428 по плана на гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            31. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план  - План за застрояване за поземлен имот 000393 в местността „При гарата” в землището на с.Ясен и одобряване на Задание за изработване на Подробен устройствен план.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            32. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване за поземлен имот 128001 в местността „Над село” в землището на с.Ясен и одобряване на Задание за изработване на Подробен устройствен план.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            33. Предложение относно опрощаване на публични държавни вземания на Дафина Любенова Василева.

            Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

34. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Цветан Христов Розов.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

35. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Руско Анков Жеков.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

36. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Гинка Петрова Бонева.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

            37. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Малина Димитрова Митева

            Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

38. Питане от Николай Николов Маринов – Общински съветник от Група общински съветници „Патриоти за Плевен”, с вх.№ ОбС 0709/13.01.2016 г.

Забележка:

1. Предложенията по т.1 и т.9 ще се предоставят на заседанието на Общинския съвет.

2. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен през  2017 г. по т.6, Информация относно изпълнение на Решение №437/22.12.2016г. по т.10  и приложенията по т.14 са предоставени на магнитен носител.