Областният управител участва в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район

Беше представена информация относно етапа на развитие на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България

На 12 декември 2016 г. в Конферентния център на Областна администрация – Видин се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него. Заседанието беше открито и ръководено от г-н Момчил Станков - областен управител на област Видин, председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01 юли до 31 декември 2016 г.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 01 януари до 30 юни 2017 г. е избран г-н Иван Грънчаров - кмет на община Луковит, област Ловеч.

На заседанието бяха представени резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005 – 2015 г.

На членовете на Съвета беше представена информация относно етапа на развитие на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.

Представител на Министерството на туризма запозна присъстващите с мерките, които могат да бъдат предприети за иницииране учредяването на Организация за управление на туристически район „Дунав“, с цел изпълнение на дейностите регламентирани в закона за туризма.

Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи информация за финансовите инструменти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район към месец декември 2016 г.

Експерт от Фондация за реформа в месното самоуправление представи на членовете на Съвета „Популяризиране на добри практики в местното самоуправление в България. Конкурс на Съвета на Европа. Условия за кандидатстване на общините“.