Сдружение "Младежки гвардейски отряди” стартира реализацията на проект “Младите хора – Бъдещето на България – с неограничени възможности"

Новините

31-07-2023, 12:00

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Сдружение "Младежки гвардейски отряди"  - град Плевен стартира реализацията на проект "Младите хора – Бъдещето на България – с неограничени възможности" с договор № 25-00-20/10.07.2023, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Тематично направление  - "Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности.", Министерство на младежта и спорта.

Проектът ще се реализира в рамките на 9 месеца и ще обхване 207 младежи на възраст 15-29 г. с различен социален статус, в т.ч. млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, млади хора с увреждания, млади хора със специални образователни потребности и млади хора от малцинствата.

Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на градовете София, Пазарджик, Павликени, Горна Оряховица и Велико Търново.

Основните цели на проекта са насочени към създаване на условия за подобряване качеството на живот и реализация на младите хора и за разгръщане на техния потенциал чрез осигуряване на достъп и включване в различни форми на неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетенции.

Дейностите по проекта ще дадат възможност на младите хора да формират умения сами да планират и определят целите на своя живот. Участниците ще бъдат насърчавани към проява на отговорно поведение, като за целта ще получат възможност за участие в обществения живот и изразяване на активна гражданска позиция. Освен това, на младите хора ще бъде предоставена специализирана подкрепа в изграждането им на носители на положителна промяна, вдъхновени от ценностите на национално и европейско ниво, запазвайки идентичността си.

Сред предвидените дейности по проекта са провеждане на двудневни модулни обучения "Как да представим себе си" в четири населени места, организиране на Младежки форум – "Достойни за България" с участието на 52-ма лидери от гвардейските младежки отряди от цялата страна, както и провеждане на инициатива на младите хора под надслов "Моста към обществото и институциите", която да им донесе образователен и практически опит при изграждане на младежко пространство на територията на град Пазарджик.

Очакваните резултати са свързани с постигане на специфичните цели на Националната програмата за младежта (2021-2025), тематична област 1, а именно: насърчаване на неформалното обучение и повишаване на достъпа до него за развитие на ключови компетентности; насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs); насърчаване на гражданската ангажираност на младите хора и повишаване на качественото им участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво; развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб и насърчаването ѝ към иновативни подходи.