НСИ: Населението в Плевенска област продължава да намалява и застарява

Населението на областта е намаляло с 2867 души в рамките на година

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, сочат данните на НСИ.

Към 31 декември 2020г. населението на област Плевен е 233 438 души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2019г. населението на областта намалява с 2867 души, или с 1.2%. Мъжете са 113 082 (48.4), а жените – 120 356 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1064 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Към 31.12.2020г. в градовете живеят 153 832 души, или 65.9%, а в селата – 79 606 души, или 34.1% от населението на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2020г. лицата на 65 и повече навършени години са 61 498, или 26.4% от населението в областта. В сравнение с 2019г. делът на населението в тази възрастова група се увеличава с 012 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 30.3%, а на мъжете - 22.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

През 2020г. на територията на областта са се заселили 8 729 души, а са се изселили – 8 419 души.

През 2020г. в област Плевен две общини имат отрицателен механичен прираст: Белене (-3.3‰)и Плевен(-13.1‰), а в останалите е положителен, като най-голям е в община Пордим (69.3‰) и Долна Митрополия (28.4‰).

През 2020 г. двадесет и четири области имат положителен механичен прираст. Над 10‰ са шест области: София (63.0‰), Перник (26.6‰), Кърджали (23.2‰), Кюстендил (14.8‰), Ловеч (14.0‰) и Габрово (10.4‰). С намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите София (столица)(-11.9‰), Сливен (-2.2‰) , Смолян (-1.7‰) и Велико Търново (-0.1‰).