МС прие доклад за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата

През първата половина на 2020 г.: 24% спад на катастрофите

Министерският съвет прие Обобщен доклад за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата (01 януари 2020 г. - 30 юни 2020 г.). Докладът показва пътнотранспортната обстановка в Република България и състоянието на безопасността на движение по пътищата в рамките на първата половина на 2020 г. Представената информация включва основни статистически данни, тенденции, изводи и препоръки.

През разглеждания период са настъпили 2 379 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, което е с 24% по-малко в сравнение с регистрираните данни за същия период през последните пет години (2015-2019 г.).

През изследвания период се наблюдава намаление от близо 40% при броя на загиналите и 25% при броя ранени при пътнотранспортни инциденти.

Докладът отправя и конкретни препоръки към компетентните институции в управлението на безопасността на движение по пътищата, които следва да залегнат при планирането и провеждането на дейности, свързани с изпълнението на държавната политика на Република България в областта.