РЗОК - Плевен напомня: До края на юни здравноосигурените могат да сменят личния си лекар

До края на месеца сменяме личния си лекар

РЗОК – Плевен напомня на здравноосигурените лица, че могат да променят избора си на общопрактикуващ лекар /ОПЛ/ всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Извън този срок, здравноосигурените лица могат да осъществят нов избор на личен лекар само при следните случаи:

При прекратяване на договор на ОПЛ с НЗОК/РЗОК, здравноосигурените лица от пациентската му листа осъществяват нов избор на ОПЛ с регистрационна форма за постоянен избор извън горепосочения срок. Здравноосигурено лице, желаещо да направи постоянен избор, представя на новоизбрания ОПЛ:

1. здравноосигурителна книжка, в която новоизбраният ОПЛ вписва трите си имена и датата на избора;

2. третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ, в случай че няма здравноосигурителна книжка;

3. попълнена регистрационна форма за постоянен избор.

Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, могат да направят временен избор с регистрационна форма за временен избор. При изтичане на срока на временния избор на ЗОЛ извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният им постоянен избор на ОПЛ.

В случаите на първоначален, постоянен или временен избор на личен лекар осигурените лица могат да осъществят правото си на избор, като закупят регистрационни форми или попълнят разпечатани образци от официалната интернет страница на НЗОК. Също така по електронен път, чрез попълване и изпращане на избрания от него ОПЛ на регистрационна форма,  при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

РЗОК – Плевен има сключени договори за първична извънболнична медицинска помощ с 194 бр. общопрактикуващи лекари за област Плевен, които са със средно 1357 бр. пациенти в листите си.