Приеха промени в общинската Наредба №9 за ползване на пасища и мери

Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание на местния парламент

Промени в Наредба №9 за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, прие Общинският съвет на Плевен. Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание на местния парламент.

Причините, наложили промените, са установени несъответствия в текстове от наредбата със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Установените разминавания са в режима за предоставяне на пасища, мери и ливади на правоимащите лица и липса на предвиден критерий за отстояние при устройване на пчелини върху пасища, мери и ливади съгласно Закона за пчеларството.

С днешното си решение Общински съвет - Плевен прие изменения в текстове на чл.13 и чл.14 от Наредба №9. Промените влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.

Чл.13, ал.З придобива следното съдържание: „(3) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определяне на площта за ползване, като нормата на площите, които ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, е следната: не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория; до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; на правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; на правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите."

Изменя се и чл. 14, ал.З, като след редакцията той придобива следния вид: „(3) При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв.м и не повече от 10 кв.м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от: 10 км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; 5 км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки; 3 км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.

По предложение на общинския съветник Николай Николов Маринов беше приета промяна и в чл.14, ал.1, параграф 3.