В Плевен се разкрива Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие

С 36 гласа „за” и 2 „въздържал се” гласуваха съветниците

С 36 гласа „за” и 2 „въздържал се” Общинският съвет гласува за разкриване на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие, включващ услугите Кризисен център за жени и деца, преживели насилие, с капацитет 8 места, и Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца, преживели насилие, с капацитет 20 места, считано от 01.01.2019 г.

В община Плевен функционират като делегирана от държавата дейност две социални услуги за разрешаване на проблеми, свързани с упражнено насилие над личността: Кризисен център за жени и деца, преживели насилие (КЦЖДПН) и Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца, преживели насилие (ЦСРИЖДПН). Всяка от услугите предоставя професионална подкрепа и съдействие на идентична група потребители, като Кризисният център е с 24-часов режим на работа, докато ЦСРИ е почасова услуга. Предвид сходните цели и целеви групи, функционалното и организационно обединение на КЦ и ЦСРИ в Комплекс за социални услуги ще даде възможност за единно ръководство, гъвкаво управление на услугите и екипите, ползване на специалисти от двете услуги, както и по-рационално изразходване на финансовия ресурс.