Предоставят безвъзмездно общински имоти за управление на ВСС и ДКТ "Иван Радоев" - Плевен

Решенията бяха приети на заседанието на местния парламент на 24.02.2017 г.

Нежилищни имоти - частна общинска собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на ДКТ "Иван Радоев" и на ВСС за нуждите на Административен съд - Плевен, реши Общинският съвет на Плевен. Решенията бяха приети на заседанието на местния парламент на 24.02.2017 г.

С договор от 5 април 2007 г. между кмета на Община Плевен и Министерството на правосъдието за нуждите на Административния съд е предоставен безвъзмездно за управление за срок от 10 години недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ целия втори и трети етаж от триетажна сграда на ул. "П.Р.Славейков“ №21. Председателят на АС - Плевен съдия Полина Богданова - Кучева е внесла искане срока на този договор да бъде удължен. С изменение на Закона за съдебната власт, Висшият съдебен съвет приема от Министерството на правосъдието всички права и задължения по договорите, свързани със стопанисване и управление на недвижимите имоти на съдебната власт, сключени с Министерството на правосъдието. "В общинския имот, предоставен за нуждите на Административен съд - Плевен, са направени значителни подобрения и същият е преустроен с оглед изпълнение на предназначението му като съдебна сграда. Чрез пристройка е обособен и самостоятелен вход за съда. Имотът удовлетворява съда като площ и брой помещения“, посочва в искането си съдия Богданова - Кучева.

С решението си от 24 февруари Общински съвет - Плевен гласува ползваният от съда общински имот да бъде предоставен безвъзмездно за управление на Административния съд за срок от още 10 години. Консумативните разходи, свързани с ползването и поддържането на имота, както и данък сгради и такса смет, са за сметка на АС - Плевен. С решение на съветниците нежилищен имот - частна общинска собственост, се предоставя безвъзмездно за управление и на ДКТ "Иван Радоев" - Плевен. Става дума за складово помещение, намиращо се на втория етаж в двуетажна масивна сграда на ул. "Д-р Г.М.Димитров“ №82а. Помещението е необходимо за съхранение на декори, реквизит и материали на театъра. Складовото помещение се предоставя за нуждите на плевенския театър за срок от 10 години, гласи решението на местния парламент.