Отново обявиха конкурс за директор на ДКТ "Иван Радоев"

Трябва да се представи и концепция за развитието на театъра за срок от четири години

Министерство на културата отново обяви конкурс за заемане длъжността директор на ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: да имат висше образование в сферата на "Изкуства” или „Хуманитарни науки”, образователно-квалификационна степен „Магистър”, професионално направление „Театрално изкуство” или „Филология”, специалности – от посочените направления или арт мениджмънт. Изисква се и професионален опит в областта на културата - минимум 3 години. За предимства се счита владеенето на западен език, квалификация по мениджмънт, компютърна грамотност.

Кандидатите трябва да имат управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, а също така и организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на театъра. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип, както и способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури. Трябва да се представи и концепция за развитието на театъра за срок от четири години.

Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на Драматично-куклен театър „Иван Радоев” - Плевен и събеседване.

Документи за участие в конкурса могат да се подават в Министерство на културата на бул. ”Ал. Стамболийски” № 17 до 26 октомври 2015 г. включително .

За информация тел. 94 00 845, 94 00 966