Никопол и Турну Мъгуреле проведоха обучителен семинар за превенция на риска от наводнения

Повече от 50 служители на общините взеха участие

Община Турну Мъгуреле, в партньорство с Община Никопол, проведе първия обучителен семинар за превенция на риска от наводнения. Събитието е част от дейностите по проект„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“.

Проектът е съфинансиран чрез Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, а реализацията му ще доведе до повишаване на техническия и стратегически капацитет на органите на местната власт за съвместно управление на стратегии за превенция на наводнения, повишаване на информираността, относно опазване на околната среда и защита на местното население от наводнения.

В обучителния семинар взеха участие повече от 50 служители на местните администрации на двете общини, както и представители на местните служби за защита на населението от бедствия, неправителствени организации работещи за защита на околната среда, граждани и други заинтересовани страни. Участниците обогатиха знанията си и обмениха опит по отношение на: изменението на климата в трансграничния регион, управлението на риска от наводнения от р. Дунав и съвместният отговор на кризи, причинени от природата или човека.

Следващият обучителен семинар в рамките на проекта ще се проведе в края на м. юни в Турну Мъгуреле, съобщава на сайта си Община Никопол.