В Плевен се проведе среща на Комитета за наблюдение на Програма Interreg VI - А Румъния – България

Мисия

24-04-2024, 15:40

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Областният управител Виолета Иеремиева откри форума от българска страна като акцентира на благородната цел на програмата

В зала „Плевен” на Областната администрация се състоя среща на Комитета за наблюдение на Програмата Interreg VI -А Румъния – България. Като член на Комитета и в качеството си на домакин, областният управител Виолета Иеремиева откри форума от българска страна като акцентира на благородната цел на програмата, която се стреми да повиши качеството на живота на населението в осем български области и в седем румънски окръга. „Убедена съм, че тук сме се събрали не само добри съседи, но и добри приятели, които имат обща цел народите на нашите две страни да живеят по-добре.”- каза в заключение Виолета Иеремиева.

Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027  е програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в която участват  Република България и  Румъния. Тя е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие със задача да подобри румънско-българската гранична зона в периода 2021-2027 г.

Програмата Interreg VI-A Румъния България е одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

Комитетът за наблюдение (КН) на Програма Interreg VI-A Румъния-България е двустранна партньорска структура, без правосубектност, с роля за вземане на стратегически решения при изпълнението на Програмата.

Целта на Програмата е да се фокусира върху проекти, които съвместно решават специфични за района предизвикателства, имат реално трансгранично въздействие и са от полза за населението, бизнеса и институциите в трансграничния регион. В продължение на добрите практики от предишните два програмни периода, тя ще инвестира в операции, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаването на ресурсната ефективност, устойчивия транспорт, увеличаването на заетостта и мобилността на работната сила.

Общият ѝ бюджет възлиза на 207 457 162 евро (Европейски фонд за регионално развитие + национално съфинансиране).

Бенефициенти на  Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027 са публични администрации, бизнес среди, неправителствени организации, университети, научноизследователски институции, представители на гражданското общество, организации в подкрепа на опазването на околната среда, организации в подкрепа на бизнеса.

Настоящата среща на Комитета за наблюдение е втора, след провелата се през 2023 г. в Констанца, Румъния . Членовете му имат задача да обсъдят и да приемат първите проекти по програмата, да разгледат първия от няколкото предстоящи стратегически проекти и да отворят нови възможности за потенциалните бенефициенти с приоритет социални и образователни мерки.