НСИ: 1640 лв. е средната месечна работна заплата в област Плевен

Парите

05-03-2024, 09:50

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Данните сочат, че за обществения сектор средната месечна работна заплата е 1866 лв., а за частния – 1 522 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2023 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2023 г. и са 61.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Образование“, „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 24.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 19.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 14.9% и „Образование” – 10.4%.

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 3 325 повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Най-голямо намаление на наетите лица има в икономическите дейности „Добивна промишленост“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 1 625 лв., за ноември – 1 623 лв. и за декември – 1 672 лв.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Плевен е 1 640 лв. и е по-висока спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 5.3%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 866 лв., а за частния – 1 522 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 15.2% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 10.7%, а в частния сектор – със 17.5%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 2 619 лв.; 

„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 2 319 лв.; 

„Образование” - 2 202 лв.;

„Държавно управление” - 2 091 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” - 1 870 лв.

„Добивна промишленост” - 1 835 лв.;

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 15-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 900 лв., а най-ниска в област Видин – 1 397 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 123 лв. - с 483 лв. по-висока от тази за област Плевен.