Инспекцията по труда: В срока на изпитване работниците и служителите не ползват специална закрила при уволнение

Новините

15-01-2024, 08:04

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

По повод постъпили сигнали за уволнени в срок на изпитване работници и служители, които подлежат на специална закрила по Кодекса на труда, от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомнят, че в този случай те не се ползват от нея. В рамките на срока на изпитване трудовото правоотношение може да бъде прекратено по всяко време без предизвестие и без обезщетение, освен за неизползван платен годишен отпуск, което се изплаща от работодателя. Страната, прекратила договора, не е длъжна да се мотивира. Работникът или служителят може да оспори законността на уволнението си пред работодателя или съда. Инспекцията по труда няма правомощия да се произнася дали дадено прекратяване на трудовото правоотношение е законосъобразно.

Следва да се има предвид, че клаузата за срок на изпитване е приложима по отношение на всички видове трудови договори – както срочни, така и безсрочни. Той може да бъде за период до 6 месеца, а за срочни договори, по-кратки от една година – до 1 месец. Срокът на изпитване може да бъде уговорен в полза на една от двете страни в трудовото правоотношение и в този случай само тя може да се възползва от възможността да го прекрати без предизвестие. Ако не е посочено в коя полза е уговорена възможността за изпитване, правоотношението може да бъде прекратено от всяка от страните. Независимо коя от тях е прекратила договора, работодателят е длъжен за изплати обезщетението за неизползван платен годишен отпуск. Срокът на изпитване спира да тече за периода, в който работещите са ползвали законоустановен отпуск.

Работниците и служителите, за които е предвидена специална закрила при уволнение, и основанията за прекратяване на трудов договор, при които те могат да се възползват от нея, са описани изчерпателно в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Според разпоредбите работодателят е длъжен да получи предварително разрешение от Инспекцията по труда за уволнение на работници и служители, подлежащи на закрила, когато прекратяването на трудовото правоотношение е поради закриване на част от предприятието; съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях; при дисциплинарно уволнение.