От началото на годината: Инспекцията по труда е установила над 3700 нарушения в област Плевен

Животът

26-07-2023, 06:54

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

От тях 1638 бр. са свързани със здравословните и безопасни условия на труд

Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Плевен е извършила 609 бр. проверки за първите шест месеца на 2023 г. При проверките са установени 3727 бр. нарушения на трудовото законодателство. От тях 1638 бр. са свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения са 2089 бр., като от тях 299 бр. се отнасят до възникването им, 199 бр. са свързани с работното време, а 358 бр. се отнасят до заплащането на труда. Установени са 41 бр. лица без трудови договори.

Превенцията на недекларирания труд е сред акцентите в дейността на Главна инспекция по труда. Работата без трудов договор не е маловажно нарушение, чрез нея работещите губят трудови и осигурителни права. В тази връзка Инспекцията по труда напомня на работниците и служителите, че работодателят няма право да ги допуска до работното място преди да им е предоставил писмен трудов договор, копие на уведомлението от НАП за регистрация на трудовия договор и длъжностна характеристика. По този начин техните трудови права са защитени в най-пълна степен.

От друга страна работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки. Важно е да се уточни за работодателите, участници в обществени поръчки, че нарушенията на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащането на санкцията, наложена от контролния орган за тях. Към момента има практика участници в обществени поръчки да представят в Инспекцията по труда доказателства за заплатената санкция и да изискват удостоверение за липса на нарушение, каквото в този случай Агенцията няма основание да издава. Законът за обществените поръчки (ЗОП) предвижда възможност да бъдат отстранени само нарушения, свързани със заплащането на труда, след като дължимите суми се изплатят на работниците и служителите. За тези случаи е регламентирано, че когато участник в обществена поръчка, който не е изпълнил задълженията си по чл. 128, чл. 228, ал. 3 и чл. 245 от Кодекса на труда, представи доказателства за изплатени дължими възнаграждения и обезщетения на работниците си, той може да получи удостоверение за липса на нарушения. Доказателствата трябва да бъдат представени в дирекцията „Инспекция по труда“, установила нарушенията с влязло в сила наказателно постановление. Вредните последици за лицата, работили нерегламентирано, както и за непълнолетните, наети без разрешение от Инспекцията по труда, не могат да се отстранят със задна дата. Поради това на нарушителите ще бъде издавано удостоверение за наличие на нарушение в срок от три години от датата на влизането в сила на наказателното постановление, независимо дали са заплатили санкцията, или не са.

Предприетите принудителни административни мерки за периода са 3661 бр. Съставени са 181 бр. актове за установяване на административни нарушения.

Издадени са 57 бр. разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица. Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията на труда се счита за престъпление. При установяване на такива нарушения задължително се уведомява Прокуратурата за започване на наказателно производство. Непълнолетните лица работят при облекчени условия на труд. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 години, нощен е трудът, положен от 20.00 ч. до 06.00 ч. сутринта. Имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. За област Плевен те най-често се наемат за работа в ресторанти и питейни заведения.

Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ. Реално от работодателя се изискват документи, каквито той би трябвало да осигури, независимо дали на работното място ще полага труд непълнолетно лице или пълнолетно.

През този период сумата на изплатените трудови възнаграждения е 1536 лв.

Контролните органи на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Плевен са участвали в разследването на 8 бр. трудови злополуки.