Общински съвет - Плевен стартира процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд - Плевен

Мисия

29-06-2023, 10:49

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Определена е временна комисия за провеждане на процедурата, като за нейн председател е избран Владислав Монов

Общински съвет - Плевен стартира процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен и Районен съд - Плевен. Днес бе определена 7-членна временна комисия за провеждане на двата избора и утвърдени образци на необходимите документи. От района на Общински съвет - Плевен предстои да бъдат избрани общо 174 съдебни заседатели за двете съдебни инстанции - 75 за Окръжния съд и 99 за Районния.

В деловодството на Общински съвет - Плевен, са постъпили писма от административните ръководители на Апелативен съд - Велико Търново и Окръжен съд - Плевен за откриване на процедурите по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете съдебни инстанции за нов 4-годишен мандат. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Плевен, е определило общо 99 съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, които трябва да бъдат избрани от Общински съвет - Плевен. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Велико Търново, е определило 90 съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен, като от района на Общински съвет - Плевен, трябва да бъдат предложени 75 от тях.

Съгласно Закона за съдебната власт, съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психически заболявалия;

- да не са съдебни заседатели в друг съд;

- да не са общински съветници от съдебния район;

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район;

- да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели за съответния съд, трябва да имат квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Необходими документи за подаване:

Кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен и за Районен съд - Плевен ще подават следните документи:

Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 – по образец)

Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ, (Приложение №2 - по образец);

Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3 - по образец);

Писмено съгласие по чл.68, ал.З, т.7 от ЗСВ (Приложение №4 - по образец);

Данни за лицата по чл.68, ал.З, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 - по образец).

Подробна автобиография, подписана от кандидата;

Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

Мотивационно писмо;

Писмено съгласие;

Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Кандидатите за съдебни заседатели и по двете процедури подават посочените документи в деловодството на Общински съвет - Плевен в срок от 3.07.2023 г. до 21.07.2023 г.

Определена временна комисия за провеждане на двата избора - състав и задачи:

Процедурите по двата избора ще бъдат проведени от избраната днес временна комисия в състав:

- Владислав Монов - Председател

- Бойко Тодоров - Заместник – председател

- Мария Монова – Секретар

Членове:

Цветелин Горанов

Васил Петков

Свилен Атанасов

Валентина Вълчанова

Комисията ще извърша проверка на документите на кандидатите, след което ще изготви доклад и списък с допуснатите.

Списъкът и съответната придружаваща документация за всеки един кандидат ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе в открито заседание на Комисията, като докладът от този етап също ще бъде качен на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.

Финал на процедурата е изготвяне и внасяне в Общинския съвет на докладна записка с проект за решение за определяне на съдебните заседатели съответно при Районен съд - Плевен, и Окръжен съд - Плевен, за мандат 2024 г. - 2028 година.

Определеният срок за приключване работата на временната комисия е до 18.08.2023 г.

Съобщенията за откриване на процедурите за избор на съдебни заседатели с условията и сроковете за провеждането им, съгласно настоящите решения, предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен и Община Плевен, в електронните медии, както и да се постави на информационното табло на Център за административно обслужване, находящ се на пл. „Възраждане" №4, град Плевен.