Община Плевен обявява конкурс за идеен проект на скулптурна композиция "Двете сърнета" в парк "Кайлъка"

Мисия

05-06-2023, 16:31

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

 Община Плевен обявява конкурс за изработване на проект за скулптурна композиция „Двете сърнета” в парк „Кайлъка”. Идеята за възстановяване на фигурите на сърнетата, които се намираха до ресторант „Пещерата” и са мил спомен за мнозина, е на кмета Георг Спартански като част от усилията да се естетизира централната част на парка, която се стопанисва и управлява от Община Плевен.

Конкурсът е открит, таен и едноетапен. Жури ще номинира и награди 2 /два/ конкурсни проекта.

Основното изискване е композицията да представлява две фигури на сърнета, с височина реалния ръст на животните, изпълнена в бронз. Проектантският колектив ще определи наличието или липсата на постамент.

Регистрацията за участие на конкурсните проекти трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане“ № 4, само с  надпис: „Двете сърнета“. При наличие на други надписи върху плика, участникът не се допуска до конкурса.

Всеки участник представя: Заявление до Кмета на Община Плевен за участие в конкурса /по образец/; Ситуация на композицията; Творческа биография на скулптора; Допълнителни материали – обяснителна записка, фотомонтажи, перспективи и др.; Документи за образование и проектантска правоспособност /копие, заверено с „Вярно с оригинала” и подпис/.

Право на участие имат скулптори с персонални покани от възложителя. Проектантският колектив следва да включва минимум един скулптор и един архитект с проектантска правоспособност.

В конкурса не могат да участват: лица, участвали в изготвянето на конкурсната програма; членове на журито, резервните членове и свързани с тях лица съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; лица, намиращи се в трудови или служебни правоотношения с възложителя или с член на журито.

Авторите на класирания на първо място проект ще получат награда в размер на 2000 лв. и възлагане на изпълнение на проекта; а на класирания на второ място проект – награда в размер на  1000 лв.

Наградените проекти стават притежание на Община Плевен при запазване авторските права на творците.

Победителят в конкурса ще бъде определен от 9-членно жури в състав: зам.- кмет на Община Плевен, директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, 1 скулптор член на СБХ, 1 художник от ХГ „Илия Бешков“, 2 архитекти – 1 от Община Плевен и 1 от Камарата на архитектите в България, 1 юрист от Община Плевен, председателят на СБХ – Плевен, и 1 член на Обществено-експертния съвет по култура. Определят се и трима резервни членове. Журито се назначава със заповед на Кмета на Община Плевен и се обявява поименно в деня на журиране на проектите. Пликовете с имената на участниците в конкурса се отварят от председателя на журито публично в присъствието на медии. Решението на журито е окончателно и се обявява в 5-дневен срок след предаване на проектите.

Финансовите параметри за изпълнение и монтаж на скулптурната композиция са до 17 000 лв. Община Плевен осигурява материала за изработване на скулптурната композиция – бронз.

При сключване на договора за изпълнение авторът, спечелил първа награда, получава авансово плащане в размер на 30% от сумата на проекта.

При изпълнение на проекта от глина в М 1:1 се провежда второ журиране на проекта и авторът получава следващите 50% от сумата. След приключване монтажа на композицията – последните 20%.

Конкурсните срокове текат от датата на обявяване на конкурса – 5 юни 2023 год. Регистрация за участие се извършва до 5 юли 2023 г., до  същата дата е и срокът за представяне на пластичните проекти в М 1:5 за журиране /Проектите се предават в Община Плевен на представител от отдел „Култура и туризъм” с приемно-предавателен протокол. На проектите се написва входящият номер от регистрацията за участие без името на скулптора/.

Журирането ще се осъществи от 5 до 10 юли 2023 г.; изработката на фигурата от глина в М 1:1 – до 10 август 2023 г.; срокът за второто журиране  е до 15 август 2023 г.; леенето от бронз – до 1септември 2023 г.; а монтажът на паметника ще се осъществи до 10 септември 2023 г.

Документи за регистрация се подават от член на проектантския екип в Центъра за административно обслужване на гражданите – 5800 Плевен, пл. „Възраждане” № 4, или по пощата с обратна разписка.

Условията за провеждане на конкурса и прилежащите към настоящите условия образци се получават в стая № 15 на Община Плевен лично срещу подпис от получилите персонална покана скулптори.

Адрес за кореспонденция и допълнителна информация :

гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2

Електронна поща: [email protected]

Лице за контакти: Стефка Григорова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, тел. 0876 134 588; 0884 17 03 17;064/881 340.