Постоянните комисии обсъждат 45 предложения, включени в предварителния дневен ред на сесията за март

Мисия

28-03-2023, 07:58

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Днес заседават четири комисии

Общо 45 предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на Общински съвет - Плевен за м. март, обсъждат този месец постоянните комисии в местния парламент. 

В понеделник заседаваха три от комисиите: ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност", ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

Във вторник заседават четири комисии: ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията", ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика", ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" и ПК по „Бюджет и финансова политика".

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов заседава от 13,30 ч. Комисията ще се запознае с предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб - Плевен, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, в сградата на ул. ”Димитър Константинов” №23, гр. Плевен, както и предоставяне безвъзмездно за управление на Плевенска филхармония на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48. Ще бъде обсъдено и даване на съгласие на НЧ „Просвета 1923” – с. Ясен, като ползвател на общински имот в населеното място,  за предоставяне на част от имота за ползване  от Сдружение „Футболен клуб Ясен 2011”.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 23 точки. Сред тях са: Определяне броя, вида и местонахождението на отделните видове общински жилища по фондове; Предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на БТА за нуждите на Национален пресклуб - Плевен и на Плевенската филхармония на общински имоти; Отдаване под наем на два билборда, собственост на Община Плевен; Възмездно възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект - публична общинска собственост: язовир „Славяново - 4“; Продажба на три общински недвижими поземлени имоти; др.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,00 ч. по дневен ред от 24 точки. Съветниците ще се запознаят с изпълнение през 2022 г. на мерките, заложени в Комплексната програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на общината, ще обсъждат и предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти - частна общинска собственост с начин на трайно ползване - нива в местността Комудара. Ще бъдат разгледани и точки за: Одобряване на изменения  на действащи подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване; Допускане частични изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен; Обсъждане на писмо за партньорство от Българска Асоциация Геотермална Енергия; др.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. по 17 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на изменение в Разчета за капиталови разходи на Община Плевен за текущата година, след което ще бъде разгледано и безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ Спортна зала баскетбол „Балканстрой“, находяща се в гр. Плевен, Източна индустриална зона. Дневният ред включва още: Обсъждане провеждането на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост; Продажба на масивна едноетажна сграда със застроена площ 263 кв.м, находяща се в с. Тученица; Писмо от настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен; др.