Общински съвет - Плевен се събира за последно за годината заседание на 22 декември

Мисия

21-12-2022, 11:18

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Декемврийското заседание на местния парламент ще започне с гостуване на коледари

Общински съвет - Плевен, се събира за последно за тази година заседание на 22 декември /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 36 предложения. Традиционно сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет

Декемврийското заседание на местния парламент ще започне с гостуване на коледари, като гости ще бъдат деца от ДГ „Теменуга“ и коледари от фолклорен ансамбъл "Нашенчета" при Центъра за работа с деца. Деца от школите към Центъра ще посрещат съветниците и на входа на залата.

Първата точка, която ще стои на вниманието на съветниците, е избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Николаево. С решение от 15 декември тази година на Общинска избирателна комисия предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на Кметството Георги Мончев по негово желание. Решението на ОИК е в отговор на подадената оставка от кмета.

Втора точка в предварителния дневен ред е предложение за изменение и допълнение на общинската Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове в общината. Посочените причини за внасяне на проекта за промени в действащия нормативен акт, са в две основни направления. На първо място се изтъква необходимост от създаване на правен регламент при предоставянето, разходването и отчитането на предоставените целеви безвъзмездни финансови средства от общинския бюджет на конкретни спортни клубове, извършващо се на основание и в изпълнение на изрични решения на Общинския съвет. И втората - текстове в наредбата, свързани с реда и условията за кандидатстване и оценяване на дейността на спортните клубове, които в сегашната си вид водят до противоречия и неясноти при тълкуване и приложението им.

На декемврийската сесия предстои да бъде разгледана и План - сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2023 г. Съгласно Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на местния парламент въз основа на приета План-сметка по дейности. Действащите в момента размери на такса битови отпадъци за населените места в община Плевен са определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общинския съвет - Плевен. Предложеният проект за решение е същите да останат в сила и през 2023 г.

Поредица от предложения този месец са свързани с кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проекти по две от действащите програми. Внесените точки в тази връзка са: Предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Грижа в дома в община Плевен“ пред програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.; Предложение за проект „Грижи и подкрепа за децата в община Плевен“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027, „Бъдеще за децата“; Предложение за външно финансиране с проект „Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в Община Плевен“ пред програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.; Кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Обновяване и модернизация на ОУ „Петър Берон“, гр. Плевен“ по процедура чрез подбор „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост; Предложение за външно финансиране с проект „Обновяване и модернизация на СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен“ по процедура „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост; Предложения за външно финансиране с проекти за обновяване и модернизация на ДГ „Кокиче“ и ДГ „Зорница“, и двете в гр. Плевен, по процедура „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Ще бъде обсъдено и проектопредложение за изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в ОУ „Д-р Петър Берон“, в СУ „Стоян Заимов“ и в ОУ „Цветан Спасов“ в Плевен по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища на МОН.

Последното за годината заседание включва още: Даване съгласие и оправомощаване кмета на Общината за сключване на извънсъдебна спогодба; Предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на читалища в общината; Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в тях по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, както и определяне на продажни цени на жилищата; др.