Ще има смесване на детски градини и ясли през летния сезон на територията на област Плевен

Към настоящия момент се отчита спад в основните епидемиологични показатели, характеризиращи развитието на епидемичния процес в страната и в частност в област Плевен като регистрираната 14-дневна заболеваемост е 11,57 %00 на 100 000 население. Предвид това считаме, че за летния сезон до началото на новата учебна 2021/2022 година е допустимо смесването на деца от различни групи на една и съща детска градина/ясла, като и в случай на неотложност (например извършване на ремонтни дейности), могат да бъдат смесени деца и от различни групи на две детски градини/ясли. Това информират от пресцентъра на областната администрация.

Оттам допълват, че е необходимо стриктно да се спазват изискванията за дезинфекция, проветряване и прием на децата, съгласно Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19, Наредба №3/2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

До промяна в обстоятелствата смесването на групи в детските заведения следва да се съгласува само с кмета на общината без допълнително разрешение от областния щаб за борба с COVID-19 и РЗИ – Плевен. Преди пристъпването към фактическо смесване на групите, родителите следва да бъдат уведомени и да са дали своето съгласие.

При евентуална промяна на епидемичната обстановка и повишаване на заболеваемостта на територията на област Плевен би следвало да се извърши промяна на подхода.