Общинските съветници в Плевен ще заседават при предварителен дневен ред от 39 точки

Мисия

24-06-2021, 08:40

Снимка:

общински съвет Плевен

Автор:

pleven.utre

Всичко от Автора

С полагане на клетва от новообявен общински съветник, ще започне редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 24 юни (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, при предварителен дневен ред от 39 точки. Съгласно решение на Общинската избирателна комисия, Мария Монова заема мястото на внезапно починалия общински съветник Георги Велков. Кметът Георг Спартански внася предложения за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен и за приемане Наредба за изменение на Наредба №9/2018 г. на Общински съвет – Плевен за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Съветниците ще гласуват предложение относно приемане на годишни отчети и баланси за 2020 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2020 г. и избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2021 година. Ще бъде обсъдено предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ пред ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., както и изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.