Гарантиран е достъпът на пациентите до лекарствена терапия, заплащана напълно или частично от НЗОК

Рецепти на хартиен носител ще се издават и обработват до 31 май 2021 г.

Във връзка с постъпили запитвания от пациенти за срока на работа с хартиени рецепти за отпускане на лекарствени продукти, от РЗОК-Плевен уведомяват: 

В бр. 37 от 07.05.2021 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр.107 от 2020 г.).

Според измененията рецепти на хартиен носител ще се издават и обработват до 31 май 2021 г.

Предписване и отпускане на лекарствени продукти само с електронна рецепта влиза в сила от 1 юни 2021 г.

Издадените в периода от 1 до 6 май, включително, рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред, т.е. изпълняват се и рецептурни бланки на хартиен носител до 31 май 2021 г.

РЗОК-Плевен е информирала договорните си партньори-изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ и аптеките, за посочената по-горе промяна в Наредба №4.