Обсъдиха проект на споразумение за партньорство по инициативата "По водите на р. Осъм"

Партньорството е изградено на географски принцип

На 4 март в гр. Ловеч, се проведе работна среща на експертно ниво по инициативата на Кмета на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова „По водите на р. Осъм“, на която присъстваха заместник кметът на Община Ловеч Даниел Колев, секретарят на Община Ловеч Даниела Цанова, директори на дирекции и експерти от общините Ловеч, Троян, Летница, Левски и Никопол, както и представители на областните администрации от Ловеч и Плевен и представител на ОИЦ – Ловеч.

Партньорството е изградено на географски принцип, без водещи да са административните граници на отделните териториални единици (населени места, общини или области), които изцяло или частично попадат в рамките на територията. Проектът на споразумението предвижда да се изгради ефективно партньорство между местните власти, представителите на бизнеса и гражданското общество за интегрирано регионално развитие на територията, през която преминава р. Осъм и притоците, които я сформират. Целта на партньорството е постигане на по-добър фокус на инвестициите чрез реализиране на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни и интегриран подход за развитие на териториално ниво.

Предстои партньорите по споразумението да прегледат обстойно проекта на споразумението и след като бъдат конкретизирани детайлите, да бъде внесено в сесиите на общинските съвети през месец март за гласуване и приемане.