Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

Заседанията се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен, заседават днес и утре /22 и 23 февруари/. Заседанията се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки. Всичките десет комисии обсъждат проекта за бюджет на Община Плевен за 2021 г. ,  разглеждат и  отчета за изпълнение на Програмата за управление на Общината за първата година от мандат 2019 - 2023 г.

22 февруари /понеделник/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,00 ч. по 22 точки. Комисията ще разгледа предложение за промяна на общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината, ще обсъди и предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021 - 2022 г. Голяма част от предложенията в дневния ред касаят изработването на проекти за подробни устройствени планове.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов се събира в 14,00 ч. по дневен ред от 5 точки. Заседанието включва обсъждане на: бюджета на Община Плевен за 2021 г.; преразглеждане на Решение №422 от 28.01.2021 г. на Общинския съвет, върнато за ново обсъждане от областния управител на област Плевен; предложение за изменение и допълнение на общинската Наредба №2; отчет за изпълнение на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 - 2023 г.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов заседава от 15,00 ч. по 12 точки. На вниманието на Комисията ще стоят отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане през 2020 г., както и предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Плевен за 2021 г. Дневният ред включва още: предложение за приемане на нови схеми за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно-информационни елементи /РИЕ/- (билбордове), публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен, и отдаването им под наем; предложение за поставяне на 3 бр. паметни плочи на загиналите в Руско – турската война 1877 – 78 г., Сръбско - българската война 1885 г., Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни; отговор от общинска администрация по преписка на с. Коиловци.

ПК по „Здравеопазване и социална политика" с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 16,00 ч. Заседанието включва обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г., както и на предложенията за провеждане на конкурси за избор на управители на "Диагностично-консултативен център  II - Плевен" и "Диагностично-консултативен център III - Плевен". Съветниците ще разгледат и предложение от кмета на с. Мечка за осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за проектиране на здравна служба в населеното място. След изчерпване на дневния ред по предстоящата сесия, ще бъдат разгледани и преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 15.02.2021 г.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава днес от 17,00 ч. Съветниците ще обсъдят предложение за финансово подпомагане на детско - юношеската школа на ОФК „Спартак“, ще разгледат и предложение от ПП „Възраждане” по програмата за капиталови разходи на Общината за 2021 г..

23 февруари /вторник/

ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" с председател Цветелин Горанов заседава от 13,00 ч. по 4 точки. Дневният ред на Комисията включва: обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.; отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 - 2023 г.; предложение за освобождаване частично от задължения за наемни вноски лица, наематели на обекти публична общинска собственост в учебни заведения, които са ограничили дейността си в условията на пандемията; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт" с председател Христослав Михайлов заседава от 14,00 ч. по 14 точки. Ще бъде обсъдено върнатото от областния управител за преразглеждане Решение №422 на Общинския съвет, както и предложенията за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските фирми /"Тролейбусен транспорт" ЕООД, "Инжстрой" ЕООД, "Паркстрой" ЕООД, ДКЦ II и ДКЦ III, избор на членове на съвета на директорите на "Тибор" ЕАД/. Този месец пред Комисията ще бъдат представени и отчетите за приходи, разходи и баланс към 31.12.2020 г. на търговските дружества с общинско участие, заедно с програмите за развитие на общинските фирми за 2021 г.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 18 точки. Сред предложенията, които ще бъдат обсъдени този месец, са: за прекратяване на съсобственост; приемане на нови схеми за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - (билбордове), публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен, и отдаването им под наем; отчет за приходи, разходи и баланс към 31.12.2020 година на търговските дружества с общинско участие /за сведение/; обсъждане на програмите за развитие за 2021 г. на общинските фирми; писмо от РСПБЗН за отпускане на средства от общинския бюджет; предложения по Бюджет 2021 на Общината.

ПК по „Обществен ред и сигурност" с председател Николай Маринов е насрочила заседанието си за 16,00 ч. Този месец в Комисията ще бъде разгледано писмо от РСПБЗН за отпускане на средства от бюджета на Община Плевен за 2021г. Съветниците ще се запознаят и с преписка от с. Мечка за отпускане на средства за ремонт на видеонаблюдение в населеното място. Ще бъде представена и информация за състоянието на обществения ред от Първо РУ- Плевен.

ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева заседава във вторник от 16,30 ч. по от 8 точки: Обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.; Представяне на отчета за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 - 2023 г.; Предложение за поставяне на 3 бр. паметни плочи в с. Бръшляница; Представяне на годишните финансови отчети на Плевенска филхармония и ДКТ „Иван Радоев“ относно предоставените от Община Плевен средства за 2020 г.; Писмо от „Музикаутор“ относно предприемане на законови мерки за спазване на авторското право от туристически и търговски обекти в община Плевен по време на пандемията; Предложение от ПП „Възраждане“ за културни прояви и тяхното финансиране от Бюджет 2021 на Общината.