32 точки в декемврийското заседание на Общински съвет - Плевен

Сесията ще се проведе на 17 декември

Декемврийското заседание на Общинския съвет ще се проведе на 17 декември (четвъртък) от 09.00 часа. Предварителният дневен ред включва 32 точки - 31 предложения и едно питане от общински съветник. Съгласно решение на Председателския съвет сесията ще бъде закрита в Конферентната зала на сграда "Гена Димитрова".

Вижте какво включва дневният ред за предстоящата сесия:

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №32/2016 г. на Общински съвет – Плевен за изглаждане на елементите на техническата инфраструктура и на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изменение на Културния календар на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл.27, ал.1 и ал.3 от Закона за социалните услуги.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно определяне на нов числен състав на Общински съвет по етнически и интеграционни въпроси в Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно даване съгласие Община Плевен да предостави дарение за доставка на апаратура за извличане на кръвна плазма.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лица, наематели на обекти общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно даване съгласие на „Инжстрой“ ЕООД – гр.Плевен за сключване на анекс към договор за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии Плевен – Гулянци – Гиген – Искър, Плевен – Гулянци – Гиген и Плевен – Николаево от областната и общинската транспортна схеми, от квотата на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии -собственост на Община Плевен, през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд  с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, приет с Решение №137/16.03.2020г. на Общински съвет - Плевен,  и приемане на годишни пазарни цени за отдаване под наем на такива имоти за стопанската 2020 - 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно приемане на 2 броя схеми за разполагане на рекламно-информационни елементи (двустранни транспаранти), разположени на малки срещуположни стълбове по ул. „Българска авиация“, премоствайки река „Тученица“ - от кръговото кръстовище при ул. „Кара Колю“ до ж.п. надлеза и от ж.п. надлеза до Кооперативен пазар – Плевен, по реда на чл.57 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно одобряване на 2 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно изменение на Решение №542/30.03.2017г., изменено с Решение №064/30.01.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот  частна общинска собственост с идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Колописта“ №7, за реновиране на съществуващото  в спортната база тренировъчно  игрище.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Фондация „Спирит Плевен“, недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост: офис №212, находящ се на III етаж от административната сграда на ул. „Димитър Константинов“ №23 в гр. Плевен, актуван  с АОС №39762/25.11.2013 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Аз съм Кайлъка“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ  едноетажна сграда с идентификатор 56722.618.1.4, находящ се в гр. Плевен, парк „Кайлъка“, актуван с АОС № 37483/09.05.2012 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.323, част от УПИ ХVІІ-201.323, кв.8 по плана на с.Опанец.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно учредяване право на строеж на пасарелка (въздушен мост) със застроена площ 14,20 кв.м., на недвижими имот – публична общинска собственост: улица, съставляваща поземлен имот с идентификатор 56722.659.1025 в град Плевен, за изграждане на топла връзка между две сгради на „НАРМАГ“ ООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.701.3277, находящ се в землище гр. Плевен, местност „Стража”, чрез дарение от съсобствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственик на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор: 53583.201.372, УПИ XV-372, кв.3, по плана на с. Опанец, отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 06999.501.429 с площ 504 кв.м, съставляващ УПИ VIII - 429, в кв.19а, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 06999.501.892 с площ 463 кв.м, съставляващ  УПИ VIII - 429, в кв.19а, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно изменение на решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен и продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Плевен, ул. „Ген.Тошев“ №10, вх.Б, ет.2, ап.5.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно одобряване изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ IX-652.733 в кв.622 на гр. Плевен, отреден „за предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили“, и  прилежаща към имота улица от юг по плана за регулация, и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка  с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно одобряване проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация  и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244 и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ VІ – фирмен магазин, производствени ателиета и паркинг и озеленяване в кв.27 по плана на град Плевен, ж.к. „Дружба“, на основание чл.15, ал.3, във връзка  с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно разрешение за изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 662.514, 662.515 и 662.516 попадащи в границите на УПИ ІІ – за озеленяване в кв. 171 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.757.40 и 56722.757.49 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

32. Питане от Йордан Грижов – общински съветник  с вх.№ОбС-0518/06.11.2020 г.