РЗОК – Плевен приключи 2020 г. с изпълнени в срок финансови ангажименти към договорните си партньори

В рамките на дните, определени за финализиране на бюджетната 2020 г., Районна здравноосигурителна каса –  Плевен приключи с изплащането на общо 137 449 995 лв. на договорните си партньори за здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ, както следва:

 • - Първична медицинска помощ (ПИМП)-10 657 411 лв.
 • - Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)-12 494 665 лв.
 • - Дентална помощ (ДП) -6 098 702 лв.
 • - Медико-диагностична дейност (МДД) -4 655 582 лв.
 • - Болнична медицинска помощ (БМП) -103 543 635 лв.
 • Разпределението на средствата по региони сочи, че РЗОК-Плевен заема пета позиция по размер на извършени здравноосигурителни плащания през 2020 г. от 28 регионални здравни каси. Предните позиции са за РЗОК-София град, Пловдив, Варна и Бургас.
 • Във връзка с въведената епидемична обстановка в страната и приетата със съвместен протокол между НЗОК и БЛС „Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, са изплатени суми в общ размер на 11 698 726 лв. за видовете медицинска и дентална помощ , както следва:
 • - Първична медицинска помощ (ПИМП)- 837 008 лв., в т.ч.:
 • - Суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка за периода м. март-м. ноември 2020 г. до 85% от базисната месечна стойност -352 048 лв.
 • - Суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка /1000 лв. за всеки общопрактикуващ лекар и за всеки нает лекар в лечебното заведение на месец; за професионалисти по здравни грижи по 360 лв. на месец/ за периода м. ноември-м. декември 2020 г. – 484 960 лв. общо.
 • - Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)-1 536 661 лв., в т.ч.:
 • - Суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка за периода м. март-м. ноември 2020 г. до 85% от базисната месечна стойност -1 356 661 лв.
 • - Суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка /30 000 лв. за медицински център, осигуряващ обслужване на пациенти със съмнение за КОВИД-19-триажни центрове/ за периода м. ноември-м. декември 2020 г. – 180 000 лв.
 • - Дентална помощ (ДП) -1 652 824 лв.
 • - Медико-диагностична дейност (МДД) -550 142 лв.
 • - Болнична медицинска помощ (БМП) -7 122 091 лв.
 • Разпределението на средствата по региони сочи, че РЗОК-Плевен заема четвърта позиция по размера на извършените плащания за работа  при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка през 2020 г. от 28 регионални здравни каси. Предните позиции са за РЗОК-София град, Пловдив и Варна.
 • През настоящата 2021 г. РЗОК-Плевен ще продължи да изпълнява в срок поетите финансови ангажименти към всичките си договорни партньори.