Уникална за страната роботизирана операция на пациент с рак извършиха в Плевен

Пациентът, опериран чрез иновативния метод, се е възстановил бързо в клиниката и бе изписан на шестия следоперативен ден

Уникална за страната високотехнологична операция на пациент с рак на правото черво и разсейки в черния дроб с роботизираната система Da Vinci извърши екипът на проф. д-р Добромир Димитров от Клиниката по онкологична хирургия в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен с помощта на специална апаратура за интраоперативна оценка на кръвоснабдяването на коремните органи Firefly, закупена по проект BG05M2OP001-1.002-0010 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейските структурни и инвестиционни фондове. В интервенцията се включиха и лекарите от Клиниката по колопроктология и гнойносептична хирургия с ръководител доц. д-р Сергей Илиев, ръководител на Работния пакет по роботизирана хирургия от проекта за изграждане на Център за компетентност.

Иновативната робот-асистирана интервенция е извършена на пациент на възраст 75 г. с рак на правото черво и разсейки в черния дроб. Осъществена бе мултивисцерална едноетапна чернодробна резекция, холецистектомия и предна резекция на правото черво. Операцията бе с продължителност 6 часа и половина. Общата кръвозагуба бе минимална - около 150 мл. Пациентът, опериран чрез иновативния метод, се възстанови бързо в клиниката и бе изписан на шестия следоперативен ден. Проф. д-р Добромир Димитров описва последователността от действия на хирургичния екип под негово ръководство по следния начин: „За целта, в деня преди операцията беше инжектирано специално багрило, наречено „индоцианиново зелено“, което се натрупва в жлъчната система и метастазите в черния дроб на пациента. По време на операцията с Firefly системата, базирана на лазерна технология, чернодробните тумори бяха видими и различими от околния паренхим. Беше осъществена атипична чернодробна резекция на три чернодробни тумора. Третата беше открита допълнително извън описаните от предходните образни изследвания. След това с репозициониране на роботизираната система беше осъществена типична робот-асистирана ултраниска предна резекция на правото черво с прекъсване на регионалните кръвоносни съдове и тотална мезоректална ексцизия с първична чревна анастомоза. Кръвоснабдяването и биологичната функционалност на анастомозата беше доказана отново с Firefly системата чрез флоурисценция и интраоперативно инжектиране на ново количество индоцианиново зелено.“

Роботизираната система Da Vinci Si, с която разполага Клиниката по онкологична хирургия, е надграден със специална лазерна камера и нов софтуер Firefly, закупени по европейския проект за изграждане на Център за компетентност. Системата Firefly се използва за регистрирането на флуоресценция на специално багрило наречено „индоцианиново зелено“, което се поставя венозно на пациента. Циркулиращата кръв става видима благодарение на лазерната камера. Методът цели след прекъсването на кръвоносните съдове на дебелото черво да се онагледи докъде органът е със запазено кръвоснабдяване, за да не се разчита на субективната преценка на хирурга при прекъсването му и създаването на анастомоза. Данни от проучвания в световен мащаб сочат, че този метод води до снижаване на честотата на инсуфициенция (изпускане) на шевната линия на чревната анастомоза. При туморите на черния дроб целта е веществото да се натрупа около тях и да ги направи по-лесно видими и различими. Методът има и диагностична стойност, защото подобрява интраоперативната диагностика на по-малки лезии, които не са били открити предоперативно от образните методи.

Чрез подобни иновативни методи пациентите имат достъп до съвременна, висококачествена и високотехнологична хирургия, определяна като „image guided surgery“. Осъществяването на такъв тип оперативни интервенции имат за цел да сведат оперативната травма до минимум, да ускорят възстановяването на пациента и да намалят болничния престой. Това осигурява на пациентите бързо започване на системната терапия, която е неразделна част от комплексното им лечение. През следващите години Клиниките по онкологична хирургия и по гнойно-септична и пластична хирургия ще продължават съвместната си работа по реализиране на дейностите и целите, заложени в работния пакет по роботизирана хирургия по проекта за изграждане на Център за компетентност на Медицински университет - Плевен.