Започва дългоочакваният ремонт на сградата на ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" - Плевен

Ремонтните дейности ще превърнат сградата в модерно, уютно и безопасно училище

В мрачната ситуация на пандемия образованието е изправено пред множество изпитания. Трудно е за всички – за учениците, за учителите, за родителите. Но в тази криза ние имаме чудесна вест, която ни дава надежда и носи светлина и вяра в бъдещето. ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" стартира изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, гр. Плевен. Това информираха от плевенската гимназия.

Договорът е на стойност 1 926 732,00 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

"Зад всички тези дълги изречения се крие едно простичко нещо – започва дългоочакваният ремонт на сградата на Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров". Въпреки всички усилия на ръководството и колектива да обогатяват материалната база, сградата остаряваше, износваше се и морално. Ремонтните дейности, които започват, ще превърнат тази поостаряла сграда в модерно, уютно и безопасно училище", споделят от ръководството на гимназията.

Предвидено е цялостно обновяване на учебния корпус, което включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на сградата, ремонт на покрива и подмяна на електроинсталацията, ще се изгради пожароизвестителна инсталация с оповестяване и мълниезащита. Ще се създаде достъпна архитектурна среда за хора с увреждания чрез външен асансьор. Дворът ще бъде обновен, спортните съоръжения също. Така ще се създадат условия за рекреация, за отдих и спорт в едно красиво и удобно парково пространство.

Голямата амбиция на ремонта е създаване на благоустроена и съвременна материална база за учение и спорт, която да осигури на учениците възможност за физическо, интелектуално и творческо развитие на уменията им. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на съвременни методи на обучение. Подобрените условия в учебното заведение ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, което ще им помогне в бъдещата им реализация.

"Започването на ремонтните дейности ни изправя пред нови предизвикателства, но, както обича да казва директорът Калин Йончев,  нито едно предизвикателство пред българския учител не е достатъчно голямо, за да не може той да се справи с него. Надяваме се ремонтът да приключи в срок и вярваме, че нашият обновен дом ще донесе радост и ще бъде повод за гордост на цялата училищна общност", споделят още от ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" - Плевен