Нормативни промени съдействат за намаляване на недостига на места в детски ясли и градини

Нормативни промени съдействат за намаляване на недостига на места в детски ясли и градини като създават възможности те да бъдат изграждани в части от сгради. Промените в изискванията ще позволят и по-пълноценно и целесъобразно използване на терените, определени за детски заведения, в условията на застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура.

Изменената  Наредба за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата е подписана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и е публикувана в Държавен вестник.

Действащите досега изисквания регламентираха изграждането на детски заведения като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти без да се нормират случаите на разполагането им в части от сгради. В същото време към момента съществуват голям брой т. нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. Определянето на конкретни изисквания при разполагане на детските заведения, независимо от собствеността им, в части от сгради ще съдейства за намаляване на недостатъчния брой места за деца в тях.

Голяма част от терените, предвидени за детски заведения в столицата и големите градове, вече са усвоени. Не са редки случаите, в които части от тях са реституирани и застроени. Останалите все още свободни терени, особено в бързоразвиващите се в момента територии, са с ограничена площ. Поради това се допуска разстоянието от сградите до уличната регулационна линия и вътрешните регулационни линии да бъдат намалени спрямо общите изисквания на наредбата в условията на застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура, както и при пристрояване и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради. За намалените разстояния се изисква мотивирано решение на общинския съвет въз основа на извършена технико-икономическа оценка.

Проектиране на детско заведение при преустройство на част от съществуваща или новопроектирана сграда с друго предназначение ще се допуска, когато тя се намира в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура и при спазване на  здравните, противопожарните и образователните нормативни изисквания. В тези случаи детското заведение ще се проектира в първите два надземни етажа, когато детската градина е разположена в нежилищна сграда, като административни помещения ще могат да се разполагат на третия етаж, а обслужващите – в подземния или полуподземния етаж. Те ще са в пряка връзка с помещенията на детската градина. В случай, че детското заведение се разполага в жилищна сграда, ще бъде в първи надземен етаж, като отново се допуска разполагането на обслужващи помещения в полуподземния или подземния етаж, които да са в пряка връзка с помещенията за отглеждане и обучение на деца.

Задължително ще бъде спазването на изискванията за осигуряване на защита в случай на пожар на детското заведение спрямо частта от сградата с различен клас на функционална пожарна безопасност, както и осигуряване на защитни зони с възможност за поетажно преместване на хора при пожар или авария.

При разполагане на детско заведение в част от сграда за него ще се проектира най-малко един самостоятелен вход.

Предложенията за промени, чрез които се създават нормативни условия за гъвкаво планиране и проектиране на сградите за детски заведения и на предвижданите в тях помещения, бяха подложени на две обществени обсъждания. Получени по време на провеждането им коментари са отразени в наредбата. Чрез тях се изясняват и прецизират предложенията на проекта за разполагане на детска градина или детска ясла в част от нова или съществуваща сграда и се определят ясни условия, при които могат да се намаляват разстоянията от сгради на детски заведения до улична регулационна линия или съседни поземлени имоти. Въведени са нови, по-ясни редакции, които не водят до двусмислие или неяснота на изискванията. Текстовете на наредбата са синхронизирани с извършените паралелно нормативни промени в здравните изисквания към детските градини и детските ясли.

Промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.