Липсваше граждански интерес относно обсъждането на отчета на Бюджет 2019

Отчетът на общински Бюджет 2019 влиза за обсъждане във всичките 10 постоянни комисии в ОбС

Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 - 31.12.2019г., влиза за обсъждане във всичките десет постоянни комисии в Общинския съвет на Плевен. На обявеното на 13 август обществено обсъждане на документа липсваше граждански интерес и в обявения предварително час в зала „Гена Димитрова“ присъстваха председателят на Общинския съвет Мартин Митев, кметът Георг Спартански и зам.-кметът „Финанси и икономика” Милен Яков и представители на общинската администрация.

Общественото обсъждане на отчета на Бюджет 2019 се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.

Сборният бюджет на Община Плевен за 2019 г. е приет с Решение № 1197/31.01.2019 г. на Общинския съвет и е в размер на 103 012 525 лв. През отчетния период бюджетът на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. След настъпилите промени общият обем на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2019 г. е в размер съответно на 108 257 438 лв. - "Държавни дейности" в размер на 71 049 828 лв. и "Местни приходи" в размер на 37 207 610 лв.

Традиционно най - много са средствата за функция „Образование“ – тя е почти половината от бюджета на Общината, като относителният й дял е 48,55% от общо отчетените разходи. Извършените и разплатени разходи за тази дейност за годината са общо 46 824 759 лв. В системата на Община Плевен функционират 73 учебни заведения, от които 35 детски градини, 34 училища, 3 центъра за подкрепа на личностното развитие и едно общежитие. Заетите щатни бройки в тази сфера са 2028.

За функция "Здравеопазване" годишният план в размер на 5 478 031 лв. е изпълнен 94,18 %, или 5 158 940 лв. От тези средства за възнаграждения и осигурителни плащания са изплатени 4 276 315 лв., за издръжка – 843 466 лв., и др. Общият брой на детските ясли в общината е 7, като те се посещават от 611 деца. В тази дейност се планират и отчитат  и разходите на детската кухня, от които услуги се ползват 1 320 деца.

За функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" разходите са с относителен дял 6,34% спрямо всички разходи на Общината. Отчетените към 31.12.2019 г. 6 111 005 лв. са с 1 041 329 лв. повече от разплатените през 2018 г. За дейността на Домашния социален патронаж разходваните средства са 815 625 лв., от които по-голямата част от издръжката е за: храна – 228 641 лв., вода, горива и енергия - 49 500 лв. и др. Числеността на персонала в тази социална услуга е 51 щатни бройки.

За функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ разходите са втори по обем в общинския бюджет с 10,40% относителен дял. Уточненият план за 2019 г. е 7 610 407 лв. с изпълнение от 10 032 302 лв., като в това число не са включени капиталовите разходи.    

За функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" планираните разходи от 7 224 525 лв. са изпълнени 87,51 %. Конкретно по групи разходите за "Физическа култура и спорт" са 592 987 лв., за група "Култура" - 5 728 947 лв.

Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства през 2019-та, са в размер на 3 520 351 лв. при годишен разчет от 11 612 156 лв.