РДПБЗН - Плевен със съвети за пожарна безопасност през летния сезон

През лятото рискът от пожари е повишен, напомнят от пожарната

През лятото рискът от пожари е повишен. Статистиката сочи, че основната причина за възникването им през този период е човешка небрежност. Например едва в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 %  причината за огнените бедствия е човешка дейност - небрежност или умишлени действия. Реална е опасността пламъкът от една клечка кибрит да прерасне в горски пожар или да обхване масив с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесе значителни икономически и екологични щети.

Заради това от РДПБЗН - Плевен напомнят, че е категорично забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии извън определените за целта места, като  санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв.

Изрично се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви със зърнено житни култури и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици). При започване на жътвата житните култури трябва да се парцелират на площи за еднодневна работа чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване на противопожарни ивици, с ширина не по-малко от 6 м. Същите ивици трябва да се направят между житните масиви и сметищата и гробищните паркове. Около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м.

През целия пожароопасен сезон служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен ще осъществяват засилен контрол за спазване изискванията за пожарна безопасност от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски земи, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях.

За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:
- Да не се пали огън на открито във ветровито време.
- Да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено!
- Огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък.
- Да се почистят сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали и от терасите на апартаментите.
- Да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
- Изключително опасно е изхвърлянето на фасове в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.

При пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно да се съобщава на телефон 112.