Обекти по проекта Воден цикъл се предоставят за управление на местната ВиК асоциация

Решението бе прието с 40 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ няма

Общински съвет - Плевен даде съгласие Община Плевен да предостави за управление ВиК системите и съоръженията, изградени на обектите в селата Ясен и Буковлък в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“, на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК - Плевен.

Във връзка с договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Община Плевен, като член на Асоциацията по ВиК, трябва да изпълни процедура по предаване на нови публични активи свързани с предоставяне на ВиК услуги на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация. Като такива активи се идентифицират тези публична общинска собственост, придобити чрез изпълнението на обектите „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Ясен, община Плевен (етап 1)" и ,.Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап 1)" по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

Съгласно договора ако Асоциацията по ВиК /или някой от нейните членове/ създаде или придобие по друг начин публични активи, след датата на влизане в сила на договора, Асоциацията предоставя тези активи на Оператора и той ги приема в срок от 60 дни след като те бъдат въведени в експлоатация в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Обектът в с. Ясен е въведен в експлоатация на 21.01.2020 г. Той е на стойност 13 945 699,68 лв. с ДДС. и включва водопроводна и канализационна мрежи със съответните отклонения, напорен и авариен колектор и канализационни помпени станции за отпадни води. Обектът в  Буковлък е въведен в експлоатация на 17.12.2019 г. и е на стойност е 9 569 073,16 лв. с ДДС. За извършване на процедурата по предоставяне на тези обекти е необходимо решение на Общинския съвет, което се изразява именно в даване на съгласие тези активи да преминат за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Плевен.

Решението бе прието с 40 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ няма.