Приеха годишната програма за стопанисване на имотите - общинска собственост в община Плевен

Програмата е отворен документ и подлежи на допълване и актуализация през годината

Съгласно Закона за общинска собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Плевен, прие годишната Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. Програмата отразява намеренията на местната управа за управление и разпореждане с общинските имоти през 2020 г. и е обвързана с годишния бюджет на Плевен.

Очакваните приходи от управление на имоти - общинска собственост през годината са в размер на 4 728 700 лв., от разпореждането с общински имоти - 1 370 000 лв., или общо приходи - 6 098 700 лв., е записано в документа. Посочените необходими разходи за това са съответно 3 056 760 лв. От Програмата става ясно още, че през годината Община Плевен има намерението да предостави под наем 74 имота, а планираните за продажба са съответно 41. Един е обекта, за изграждане на който е необходимо отчуждаване на частни имоти, два са посочените в списък като обекти от първостепенно значение.

Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, в община Плевен за 2020 г. е отворен документ и подлежи на допълване и актуализация през годината.