Общински съвет - Плевен избра Комисия за противодействие на корупцията

С 40 гласа „за“

С 40 гласа „за“ Общински свет - Плевен избра състав на Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Предложението за сформирането на комисията като специализиран орган към местния парламент в този мандат внесе председателят на Общинския съвет Мартин Митев. На редовната си пресконференция след заседанието в Пресклуба на БТА днес той коментира решението и внесе пояснения по него.

"Във връзка с приемане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е необходимо създаването на постоянна комисия при Общинския съвет, която да изпълнява разпоредбите, вменени със закона. С наше решение в предходния мандат тази функция бе вменена на ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“. Причината бе, че на практика законът влезе в сила в средата на мандата, а измененията в него в частта, касаеща общинските съветници влизат в сила сега от 1 декември. Целесъобразно и законосъобразно е създаването на отделна комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, и то като специализиран орган към Общинския съвет. По тази причина взехме и това решение“, коментира Мартин Митев. Председателят на Общинския съвет обърна внимание, че в случая всеки един общински съветник носи лична отговорност при подаване на декларациите по закона и подчерта, че при неспазване на изискванията на нормативния акт глобите са сериозни - за неподадена декларация санкциите са от 1 000 до 3 000 лв., а за недекларирани или неверни данни - глобите започват от 5 000 лв. „Това са лични санкции на физическото лице, както и отговорността за подадените данни е изцяло лична“, подчерта Мартин Митев. Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, както и разпоредба в Наредбата за организация и дейността на извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, срокът за подаване на декларациите за имущество пред Комисията е едномесечен от заемането на длъжността.

Съставът на избраната от Общински съвет – Плевен Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, е както следва:

Председател: д-р Йордан Георгиев /ГЕРБ/

Зам. - председател: Борислав Георгиев /ВМРО-БНД/

Секретар: Валентина Вълчанова /ГЕРБ/

Членове:

Илиян Йончев /БСП/

Бойко Тодоров /БСП/

Свилен Трифонов /МК ДБ - Обединение/

Росен Височков /БДЦ/

Ленко Тодоров /АБВ/

Васил Петков /ДПС/

В срок до 3 декември така избраната комисия трябва да утвърди образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.З от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен. До 11 декември същата трябва да внесе в деловодството на Общинския съвет и проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в ОбС - Плевен.