РЗОК - Плевен: Обхватът на подлежащите на профилактика лица е незадоволителен – под 50 %

РЗОК-Плевен взе участие в Европейска седмица на общественото здраве

Екип на РЗОК-Плевен, представен от директора на РЗОК доц. д-р П. Стефанова, зам. директора г-жа Д. Панталеева и началниците на сектори в касата, взе участие в научно-практическа конференция по изследвания в областта на общественото здраве, добри практики и иновации в политиките на общинско ниво.

В сградата на МУ-Плевен, по покана на съорганизаторите –Община Плевен, Медицински университет Плевен и Българската асоциация по обществено здраве се представиха презентации на теми, касаещи насърчаване по-доброто здраве на местно ниво в подкрепа на първата по рода си Европейска седмица на общественото здраве.

Гост-лектор с презентация на тема: "Общият профилактичен преглед на възрастните от задължителния пакет дейности на ОПЛ-състояние и тенденции“ представи доц. д-р П. Стефанова, д.м., директор на РЗОК-Плевен. В представения материал присъстващите се запознаха с анализ на дейностите по профилактика на заболяванията в два аспекта-нормативно регламентиран и практически. Очертаха се ползите, тенденциите и проблемите при осъществяването на качествена профилактика на лицата над 18 год. у нас, сравнено със световната практика. В резюме представените данни налагат извода, че все още обхватът на подлежащите на профилактика лица е незадоволителен – под 50 %, въпреки задължителния им характер.