Галерия Дарение "Колекция Светлин Русев" ще бъде със статут филиал на ХГ "Илия Бешков"

Решението бе прието днес без дебати с 36 гласа „за“, 1 „въздържал се“ , против нямаше

Да бъде създаден филиал към ХГ "Илия Бешков" - Художествена галерия Дарение "Колекция Светлин Русев", реши Общинският съвет на Плевен. Директорът на Галерия "Илия Бешков" трябва да изготви нов Правилник за устройството и дейността на културния институт, който да представи за утвърждаване от Министерството на културата и в последствие той да бъде внесен за приемане и в местния парламент, гласи още решението на съветниците. То бе прието днес без дебати с 36 гласа „за“, 1 „въздържал се“ , против нямаше.

С приемането на Закона за културното наследство /2009 г./ се регламентира създаването на Регистър на музеите, като служебно Министерство на културата вписва в него националните, регионалните и общинските музеи въз основа на акта за тяхното създаване и по ред, определен със съответната наредба. При проверка в публичния регистър на Министерството е установено, че Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев" няма регистрация и уникален идентификатор и в този смисъл не притежава статут на галерия. Предвид изключително високата художествена и историческа стойност на движимите културни ценности, които са представени в постоянната експозиция и тези, които се съхраняват във фонда, Община Плевен трябва да предприеме необходимите действия, за да се извърши изискуемото по Закона за културното наследство вписване в Регистъра на музеите.

Съгласно разпоредбите на чл.28, ал.2 от ЗКН Художествена галерия Дарение "Колекция Светлин Русев" може да стане филиал на ХГ "Илия Бешков" и така отпада необходимостта от самостоятелната й регистрация в Министерство на културата. В конкретния случай ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев" ще получи регистрационния номер на ХГ „Илия Бешков" и ще придобие статут на художествен музей. Като филиал тя ще влезе в музейната, административна и финансова структура на ХГ "Илия Бешков", а длъжностното щатно разписание ще бъде изготвено съгласно разпоредбите на ЗКН и утвърдения Класификатор на музейните длъжности. Община Плевен е собственик на движимите културни ценности съгласно договор за дарение с акад. Светлин Русев. Съгласно договор от 19.02.2007 г. разполага и със сграден фонд, предоставен от държавата безсрочно, както и с бюджет за издръжка на галерията, съгласно Решение №1197/31.01.2019 г. на Общински съвет - Плевен.