Общинският съвет даде предварително съгласие за промяна статута на земеделски земи заради АМ "Хемус"

В Община Плевен е постъпило заявление от Агенция "Пътна инфраструктура"

Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти - общинска собственост в землищата на селата Николаево и Бохот, във връзка с изграждане трасето на автомагистрала "Хемус", гласува Общинският съвет на Плевен. "В случая с това решение може да кажем, че има и емоционален момент. Радвам се, че в дневния ред на Общинския съвет започнаха да се появят такива проекти за решения, свързани с изграждането на автомагистрала "Хемус", коментира на пресконференция в Пресклуба на БТА след сесията председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

"В Община Плевен е постъпило заявление от Агенция "Пътна инфраструктура" с което е внесен ПУП - Парцеларен план (ПП) за обект: АМ "Хемус", участък от км 122+260 до км 139+140, включително пътен възел "Плевен" и център за управление при км 18+501 на път II-35 - окончателен проект. Трасето на автомагистралата попада в общините Ловеч и Плевен, като засяга шест землища. За територията на община Плевен става дума за землищата на селата Николаево и Бохот. Говорим за общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, полски пътища и гори“, информира Мартин Митев.

АМ "Хемус" е обявена за национален обект с национално значение, съгласно Решение на Министерски съвет от април 2013 година. С решението си, касаещо промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди в община Плевен, Общинският съвет на практика дава предварително съгласие за прокарване на трасето на "Хемус" в участъка, касаещ общината. Съгласието се дава за срок от 5 години, решиха съветниците.