Общинският съвет на Плевен прие Бюджет 2019 на Общината след 4-часово обсъждане

Общият размер на Бюджет 2019 на Община Плевен е в размер 103 012 525 лв.

С 29 гласа „за, 4 „против“ и 3 „въздържал се“ Общински съвет - Плевен, при сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година. Решението дойде след 4-часово обсъждане, по време на което бяха направени предложения за корекции по проекта, изслушани бяха и присъстващите в залата кметове на малките населени места в общината. Изказване по проекта направиха кметът на общината Георг Спартански и председателят на местния парламент Мартин Митев.

Общият размер на Бюджет 2019 на Община Плевен е в размер 103 012 525 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 62 072 898 лв., като 55 735 711 лв. от тях са обща субсидия. Целевата субсидия за капиталови разходи е 15 600 лв., а собствените приходи на звената на делегиран бюджет - 387 414 лв.

В раздел „Приходи за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи“ средствата са 40 939 627 лв. В това число данъчните приходи са 17 470 000 лв., неданъчните - 21 323 609 лв., трансфера от централния бюджет за местни дейности - 5 036 100 лв.

Посочените в Бюджет 2019 разходи в размер на 103 012 525 лв., разпределени по функции, групи, дейности и видове изглеждат по следния начин: за делегирани от държавата дейности - 62 072 898 лв., за местни дейности - 37 267 407 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителна субсидия - 3 672 220 лв., и т.н. Приетата инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година е в размер на 8 377 048 лв.

Други цифри от общинския Бюджет 2019 и промени в проекта, приети след дебата:

Средствата за културни мероприятия в Културния календар на Община Плевен за тази година са в размер на 380 000 лв. В резултат на направени по време на дебата предложения от Културния календар отпада провеждането на международен симпозиум по скулптура и предвидените за това мероприятие в бюджета в размер на 70 000 лв. отиват във фонд „Резервен“. В Културния календар за 2019-та на Общината съветниците включиха оперна постановка „Кармина Бурана“, като заложената сума за спектакъла е в размер 5 000 лв. За организиране на общински прояви и тържества са предвидени 130 000 лв., в т.ч. и разходи за отбелязване на 55-ата годишнина от побратимяване на Плевен с гр. Ростов на Дон.

За подпомагане участието на деца с изявени дарби от училища на територията на общината тази година в бюджета са предвидени 20 000 лв.

Средствата в група "Физическа култура и спорт" в бюджета за тази година са общо в размер на 500 000 лв. В това число за ОФК „Спартак - Плевен” - 100 000 лв., за ФК „Вихър” - гр. Славяново - 50 000 лв., за детско-юношеската школа на БК „Спартак - Плевен” - 80 000 лв.

По предложение на председателя на Общинския съвет Мартин Митев в бюджета на общината за тази година бяха заложени средства за подпомагане организацията и провеждането на празниците в малките населени места извън общинския център. За гр. Славяново сумата е до 2 000 лв., за населените места с население по настоящ адрес над 1000 души - до 1 800 лв., за тези с население от 500 до 1000 души - до 1 600 лв., за населените места с население по настоящ адрес под 500 души - до 1 400 лв.

Със средства от местните приходи през 2019 г. ще бъде подпомагана дейността и на обществени организации на местно ниво, като в бюджета са посочени конкретните суми за това.

За подкрепа на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности отново има заложени средства - 10 000 лв.

Инвестиционната програма на общината за годината се допълва с обект „Ремонт на детската градина в с. Брестовец“ със стойност 20 000 лв. Средствата са за сметка на резерва в бюджета.

Съгласно Бюджет 2019 на първото родено дете тази година в Община Плевен, на което поне един от родителите да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Общината, ще се предоставят 600 лева от общинския бюджет.

Със средства от общинския бюджет ще бъде покрита и стойността на картите за пътуване на почетните и заслужили граждани на Община Плевен по всички тролейбусни линии на „Тролейбусен транспорт” - Плевен.

Бюджет 2019 на Община Плевен бе определен като реалистичен, стъпил на прогнози и отчетените реализирани приходи от общината за миналата година.

Заради продължителността на дебата по Бюджет 2019, Общинският съвет гласува удължаване на работното си време до изчерпване на дневния ред, но не повече от два часа, съгласно закона.