НАП - Плевен продава поземлен имот в индустриална зона

Обща първоначална цена на групата: 66 000.00 лв.

Съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване на 27.11.2018г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Плевен,  индустриална зона, с площ от 3 000 кв.

Обща първоначална цена на групата: 6000.00 лв. / шестдесет и шест хиляди  лева /   

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от от 19.11.2018 г. до 23.11.2018г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., по адреса на местонахождение на имота гр. Плевен, Индустриална зона.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg 

За контакти: телефон 064/898-317 – Марияна Александрова  /публичен изпълнител/

Електронен адрес: : [email protected]