Докторантите, специализантите и младите учени по проекта на МУ-Плевен се включиха в курс по образна диагностика

Проф. д-р Начко Тоцев проведе общо три лекции в Учебна зала 1 на Клиниката по образна диагностика към УМБАЛ - Плевен

С поредица от три лекции проф. д-р Начко Тоцев, ръководител на катедра „Рентгенология и радиология“, стартира обучението по Модул 1 „Основи на образната диагностика (ЯМР, КТ, рентгенография и ултразвук)“ по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Обучителният модул е част от Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“, която ще се провежда под формата на интерактивен и интегриран курс в рамките на 6 месеца. Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Проф. д-р Начко Тоцев, експерт-лектор по образна диагностика по проекта, проведе общо три лекции в Учебна зала 1 на Клиниката по образна диагностика към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“-Плевен. Специализантите, докторантите и младите учени от факултет „Медицина“ бяха разделени на 2 групи, които се включиха в лекционен и практически курс. Участниците в практическото занятие се запознаха със софтуерните програми, позиционирането на пациента и протоколите за образна диагностика на гръден кош и на торакална аорта.

Професор Тоцев сподели, че участието му като експерт-лектор в проекта за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен, е специално, защото тази година Катедрата по рентгенология и радиология чества 40 години от създаването си. Катедрата е основана през 1976-1977 г. към Висш медицински институт - Плевен с избран първи ръководител от 1977 г. – доц. д-р Атанас Балджийски. Той е дългогодишен преподавател в катедрата по Рентгенология и радиология и я управлява до пенсионирането си през 1994 г.

На Тържественото честване на 40-годишнината на Катедрата по рентгенология и радиология в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния център ректорът проф. д-р Славчо Томов поздрави проф. Тоцев, академичния състав на катедрата и гостите от цялата страна със специална демонстрация на възможностите на 3Д студиото, която ще се прилага в обучението и в тяхната област. По предложение на проф. Тоцев, ректорът на висшето училище удостои проф. д-р Атанас Балджийски с плакет „За заслуги към Университета“ за всеотдайната му работа и принос за развитието на катедра „Рентгенология и радиология“ и по повод на неговата 90 годишнина.