Общинският съвет заседава по 13 точки в понеделник

Съветниците обсъждат изменение в наредбата за дейността на религиозните общности в Плевен

По предварителен дневен ред от 13 точки заседава през септември Общинският съвет на Плевен. Сесията е на 25-ти, понеделник, от 09,00 часа в сграда „Гена Димитрова“. Заседанието е изтеглено по-рано от обичайната дата - последния четвъртък на месеца, поради върнати за ново обсъждане на две от решенията, приети на заседанието на местния парламент през август тази година.

Съгласно сроковете, визирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, при това положение Общински съвет - Плевен следва да преразгледа върнатия за ново обсъждане акт. Срокът, в който двете решения трябва да бъдат разгледани отново, изтича на 25 септември. В тази връзка Председателският съвет реши редовното заседание да бъде изтеглено по-рано и на него да бъдат разгледани и двете върнати решения.

Върнатите за ново обсъждане решения са съответно първа и втора точка в предварителния дневен ред на септемврийската сесия. Съветниците ще обсъдят отново Решение №673/31.08.2017 г. на Общински съвет - Плевен. Цитираното решение касае приемането на нова Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Решението е върнато от областния управител с мотив, че същото е  незаконосъборазно.

Втора точка в дневния ред е за ново обсъждане на Решение № 672/31.08.2017 г. на Общински съвет - Плевен. Цитираното решение е за приемане на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет - Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен. Решението е върнато от кмета на Община Плевен с мотиви, че е незаконосъобразно и нецелесъобразно.

Трета точка в дневния ред е предложение за изменение на Наредба №13 на Общински съвет - Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен. Повод за това е проверка от Окръжна прокуратура - Плевен, при която е установено, че част от разпоредбите на действащата общинска Наредба № 13, приета през 2000 г., са в колизия с приетия през 2002 г. Закон за вероизповеданията. Конкретно е установено, че ограниченията, предвидени в чл. 9 и чл. 10 от общинската наредба противоречат на основните принципи, залегнали в разпоредбите на Глава втора от Закона. Това налага и приемането на съответни промени, премахващи установеното противоречие.

Общинският съвет ще обсъди предложение за промяна и в състава на Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен. Съставът на Комисията е утвърден с Решение №059/28.01.2016 г. на Общински съвет - Плевен. За юрист на Комисията е избрана Лена Ламбова - юрисконсулт на Община Плевен, която вече не е служител на Общината и е необходимо да бъде заменена с друг от отдел „Правно и нормативно обслужване".

Част от дневния ред и на тази сесия е точка за утвърждаване на предложеното класиране от Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, съгласно протокол от 01.08.2017 г. от дейността й.

Местният парламент ще обсъди предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година. Постъпилите искания са от 4 училища - ОУ „Антон Страшимиров" - с. Бохот, ОУ "Отец Паисий" - с. Опанец, ОУ "Христо Ботев" - с Пелишат и ОУ "Васил Левски" - с. Беглеж. Общият размер на финансовите средства, нужни за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в упоменатите учебни заведения за учебната 2017/2018г., е 48 279 лева, става ясно от текста на внесеното предложение.

На това заседание ОбС - Плевен ще обсъди още предложения за опрощаване на публични държавни вземания; за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища; предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ за лечение; др.